I Guds händer

  En vandring genom Daniels bok av Bengt Pleijel.

 Vad du bör veta före vandringen

 Välkommen att vara med på en vandring genom Daniels bok. Vi ska göra den tillsammans
  med Daniel och försöka se  vad han fick se och lyssna till vad han fick höra. På det sättet övar vi upp
 vår egen förmåga att se och lyssna. Vi förstår att Gud har något på hjärtat som han vill säga oss
 genom denna bok.

 Boken är en vandring. Den är uppdelad på 47 vägsträckor. Meningen är att du efter varje vägsträcka
 skall stanna till och BE-grunda vad du varit med om. Var noga med rastställena. Där kan du få hjälp av
 Daniel för begrundan och eftertanke. Och det är då du upptäcker att det finns så mycket mer att upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 I Guds händer - Vägsträcka 35 Sjuttio år i ruiner Dan 9:1 -3 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-14

 

Under det första året som Dareios regerade – han som var son till Xerxes, var av medisk härkomst och hade blivit kung över kaldéerriket – uppmärksammade jag, Daniel, i skrifterna hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner, enligt Herrens ord till Jeremia: sjuttio år. Jag vände mig till Herren Gud med bön och åkallan och höll fasta i säck och aska.

Senast uppdaterad ( 2008-05-29 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 36 Daniel bekänner synd Dan 9:4 - 19 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-14

 

Jag bad och bekände inför Herren min Gud:

"Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som trofast håller förbun­det med dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig, vi har vänt oss bort från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som har talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar och fäder och till alltfilket i landet. Du, Herre, är rätt­färdig, men vi står denna dag med skam: vi män av Juda och Jeru­salems invånare, alla israeliter, när och fjärran, i alla länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig.  Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig. Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande, vi är upproriska mot dig: vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom dina tjänare profeterna. Ja, hela Israel har överträtt din lag och avfallit och inte lyssnat till dig Därför har vi drabbats av denna förban­nelse som du har svurit att sända och som står skriven i din tjänare Moses lag. Vi har syndat mot dig, och du har bekräftat det ord som du uttalade om oss och om de styresmän som härskat över oss. Du har låtit ett så stort elände drabba oss att något liknande det som skedde i Jerusalem aldrig har skett under himlen. Så som det är skrivet i Moses lag kom allt detta onda över oss, utan att vi sökte blidka dig, Herre, vår Gud. Vi vände oss inte från synden och frå­gade inte efter din sanning.  Därför Herre, höll du olyckan i bered­skap och lät den drabba oss – rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar – men vi lyssnade inte till din röst.

Herre, vårt Gud, du som med din starka hand fört ditt folk ut ur Egypten, och gjort ditt namn ryktbart intill denna dag: vi har syndat, vi har dragit skuld över oss! Herre, du som alltid har handlat trofast mot oss, vänd nu din glödande vrede från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Våra synder och våra fäders miss­gärningar har dragit vanära över Jerusalem och ditt folk inför alla som bor omkring oss. Hör, du vår Gud, din tjänares bön och åkal­lan, och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över ditt tem­pel som ligger ödelagt. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör, öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad som är uppkallad efter ditt namn. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barm­härtighet. Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte, ty din stad och ditt folk är upp­kallade efter ditt namn!"

Senast uppdaterad ( 2008-05-29 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 37 Gabriel till Daniel Dan :20 - 23 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-14

 

Medan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folks synd och bar fram min egen bön för Guds heliga berg inför Herren, min Gud, ja, medan jag ännu uttalade bönens ord, kom Gabriel, som jag förut såg i min syn, mot mig i ilande flykt. Det var vid tiden för kvällsoffret.  Han kom fram och talade till mig: "Daniel, nu har jag begett mig ut för att ge dig full insikt.  Redan när du började din bön gavs ett svar, och det har jag kommit för att meddela dig, ty du är högt älskad. Lägg nu märke till svaret, så att du förstår synen!

Senast uppdaterad ( 2008-05-29 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 38 Sjuttio årsveckor Dan 9:24 - 27 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-14

 

För ditt folk och för din heliga stad är sjuttio veckor bestämda innan ondskan stävjas och skulden sonas, innan den eviga rättfärdigheten kommer i dagen, den profetiska synen beseglas och det allra heligaste invigs. Du skall därför ha detta klart för dig: från det att ordet utgick om att Jerusalem skall återställas och uppbyggas, till dess att den som är smord till furste kommer, skall det gå sju veckor. Efter de sextiotvå veckorna, kommer han som är smord att förgöras och försvinna. Både staden och helgedomen blir förstörda liksom fursten som skall komma. Avgörandet sker genom en över­svämning, och den beslutade ödeläggelsen fortgår ända till krigsslu­tet. För en veckas tid kommer han att sluta ett starkt förbund med många. Under en halv vecka avskaffar han både slaktoffer och mat­offer. På skändlighetens vingar kommer han som vanhelgar, ända till dess att det fastställda slutet svämmar över honom."

Senast uppdaterad ( 2008-06-01 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Kapitel X - Daniels vision av Guds härlighet PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-20

 

ImageKapitel X Daniels vision av Guds härlighet består av tre vägsträckor

Vägsträcka 39  Daniel bereder sig Dan 10:1 - 4

Vägsträcka 40  En man i linnedräkt Dan 10:5 - 11

Vägsträcka 41  Ängelns budskap Dan 10:12 - 11:1a

Senast uppdaterad ( 2008-06-01 )
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Resultat 46 - 54 av 61