Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Andra Korintierbrevet Inledande komm: Bo Gierz PDF Skriv ut E-post

Bo Giertz kommentar:

Andra Korintierbrevet

Inledning

Pauli ”andra” brev till korintierna är i själva verket hans tredje eller kanske hans fjärde. Redan i Första Korintierbrevet (5:9) talar Paulus om ett brev, som han tidigare skrivit till Korint. Och i Andra Korintierbrevet nämner han på ett par ställen (2:3, 7:8) ett brev, som enligt somliga forskare kan vara Första Korintierbrevet, men som de flesta menar måste vara ett brev som skrivits mellan de båda brev, som vi nu har bevarade. Vi får återkomma till dessa frågor i kommentaren.
Över huvud har vi ingen klar bild av det som hänt mellan Första och Andra Korintierbreven. Vi vet inte exakt hur lång tid som förflutit mellan dem. Första Korintierbrevet skrev Paulus under sitt långa uppehåll i Efesus, det som varade mer än två år (o 54-56). Han säger att han tänker resa till Korint genom Makedonien, sen han först stannat i Efesus till pingsten. Det kunde tyda på att brevet är skrivet mot slutet av hans uppehåll i Efesus. Men å andra sidan säger han att en dörr öppnats för honom till ett stort arbete med många möjligheter, och det liksom andra omständigheter gör det troligt att han ännu stod i början av sin verksamhet, och att han sedan när arbetet växte sköt på resan till Korint.

I varje fall har Paulus gjort ett besök i Korint någon gång under den tid, som ligger mellan Första och Andra Korintierbreven. Han nämner det själv uttryckligen (2 Kor 13:1) och vi hör honom säga, att det besöket blev smärtsamt både för honom och för församlingen (2:1f). I Korint hade förhållandena kommit i ett nytt läge, sen Första Korintierbrevet skrevs. Det hade kommit främlingar till församlingen, som av någon anledning energiskt hade motarbetat Paulus. Om deras lära vet vi ingenting bestämt. Deras metod hade varit att undergräva Pauli auktoritet genom att rikta grava anklagelser mot honom personligen. De hade framställt honom som en suspekt person, vankelmodig, härsklysten, feg och sniken. De hade påstått att han egentligen inte alls var någon apostel.

Troligen var det dessa förhållanden som förmådde Paulus till ett andra besök i Korint, ett besök som blottade allvarliga missförhållanden och gav anledning till en svår motsättning mellan aposteln och vissa kretsar inom församlingen. Efter det besöket tycks Paulus ha skrivit det brev, vi nyss nämnde, ett lidelsefullt engagerat och smärtfyllt brev. När han nu skriver Andra Korintierbrevet, är han på väg till Korint, landvägen genom Makedonien, troligen år 56. Han har skickat Titus i förväg som sin personliga representant för att få färska nyheter från den bångstyriga församlingen, och Titus har just vänt tillbaka när Paulus skriver sitt brev.
Detta brev är alltså skrivet i självförsvar, till en församling där Paulus blivit hårt angripen av motståndare, som valt att nedsvärta hans person, när de inte vågade sig på hans lära. Paulus värjer sig genom hela brevet mot anklagelsen att han inte är någon verklig apostel, utsänd av Kristus.
Man kunde tro att ett sådant brev måste bli småskuret och andefattigt. När en konflikt kommit ned på det personliga planet blir ju inlagorna för det mesta en motbjudande läsning. Men här visar sig Pauli storhet. Han är visserligen engagerad. Man märker hur djupt han tagit förtalet. Men hans självförsvar får ständigt på nytt formen av kristusförkunnelse. Evangeliet om Kristus har blivit så ett med Paulus, att han inte kan tala om sig själv utan att genast komma in på Kristus och hans verk. När han försvarar sig själv ger han oss samtidigt djupa inblickar i evangeliet.

Lyckligtvis spelar det inte stor roll, hur vi svarar på de många frågorna om de olika breven och om Pauli förmodade resor fram och tillbaka till Korint. Lika litet betyder det, vad de främmande besökarna kan ha haft för ärende. Vad Paulus här har att säga handlar till slut inte om motsättningarna i Korint utan om Kristus och hans sätt att ta människor i sin tjänst.

 

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Andra Korintierbrevet

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk