Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Andra Korintierbrevet Kapitel 8. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Andra Korintierbrevet Kapitel 8

Jerusalemsinsamlingen (2 Kor 8:1–7)

Översättning

    Jag måste få berätta för er bröder, vad Guds nåd har åstadkommit i Makedoniens församlingar. Under svåra prövningar. Som de troget uthärdat, har deras översvallande glädje och deras lika djupa fattigdom flödat över i en självklar beredvillighet att hjälpa. Självmant har de hjälpt till, efter sin förmåga, ja också över förmåga, det kan jag intyga. Enträget bad de oss om ynnesten att få ta del i hjälpen åt de heliga. De gav inte bara vad vi hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och så åt oss, efter Guds vilja. Så har jag kunnat uppmana Titus, att han, som redan gjort en början, nu skall bringa också detta kärleksverk till avslutning hos er. Ni har ju överflöd på allt, på tro och tal och kunskap och iver i allting, och på kärleken som ni visat mig. Låt det nu bli ett överflöd också i detta kärleksverk.

Kommentar

Paulus hade åtagit sig att i sina hednakristna församlingar samla in understöd till de många fattiga, som fanns bland de kristna i Jerusalem (Gal 2:10). Redan i Första Korintierbrevet (16:1) ger han anvisningar om den saken. Nu gäller det slutspurten. Paulus tänker ju resa till Jerusalem så snart han besökt Korint, och då vill han ha med sig den insamlade gåvan. Han tycks vara osäker om hur mycket som egentligen blivit gjort i Korint. Därför gör han sig nu möda att grundligt motivera hela insamlingen. Han börjar med att berätta om vad som hänt i Makedonien. Trots förföljelser och fattigdom har församlingarna enträget yrkat på att få vara med och även givit stora bidrag. Och bäst av allt: de har inte bara givit av sina pengar – så som många gör för att bli kvitt en besvärlig insamlare – utan de har engagerat sig personligen för Kristus och för hans apostel. Med dessa erfarenheter för ögonen vågar nu Paulus skicka Titus till Korint för att leda insamlingsarbetet där.

Paulus talar inte om någon ”insamling” utan han använder ett ord som betyder ”nåd”, ”ynnest”, ”välgärning” eller ”tack”. Han kan ha menat att denna insamling var ett verk av Guds nåd eller ett bevis på kärlek eller möjligen ett tackoffer. Kanske har han lagt in något av allt detta i det ord han använder. Här har valts översättningen ”kärleksverk”.

En inbördes kyrkohjälp (2 Kor 8:8–15)

Översättning

    Jag ger inte någon befallning. Jag pekar bara på de andras beredvillighet för att pröva om er kärlek är äkta. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. För er skull blev han fattig, han som var rik, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger i den här saken. Det kan ni ha nytta av, ni som redan i fjol började med detta och inte bara lät det bli av, utan verkligen ville det. För nu saken igenom. Ni var så villiga att besluta den. Verkställ den nu i samma anda — i mån av förmåga. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den har. Gud frågar inte efter vad den inte har. Det är inte meningen att andra skall få det lättare och ni slita ont, utan att alla skall få det lika. Just nu skall ert överskott fylla deras brist, för att sen deras överskott skall fylla er brist, så att ni alla får det lika, enligt Skriftens ord: ”Den som samlat mycket fick intet över, och den som fått litet led ingen brist.”

Gud vare tack som väckt samma iver för ert bästa i Titus hjärta.

Kommentar

Paulus vill inte ge något påbud av det slag, han som apostel hade rätt att ge. Han menar att denna hjälp måste komma från hjärtat och att den kommer att bli verklighet överallt där det finns äkta tro. Alla kristna hör samman. Om en lem lider så lider alla med den. Därför måste de kristna i hela världen hjälpa varandra. Har någon mer än han behöver, så delar han självklart med sig åt den som lider nöd. Det är inte fråga om att den ene skall leva på den andres arbete. Det är ett uttryck för inbördes solidaritet. Man är inte en bättre kristen därför att man har mera att ge. Tron visar sig i att man ger i mån av förmåga.

Medhjälpare och revision (2 Kor 8:16–24)

Översättning

    Han efterkom min uppmaning och blev så ivrig att han nu av egen vilja beger sig iväg till er. Med honom skickar vi en broder som överallt i församlingarna får beröm för sitt arbete i evangeliets tjänst. Dessutom är han utsedd av församlingarna till vår följeslagare, när vi nu genomför detta kärleksverk till ära för Herren själv och till bevis på vår goda vilja. Vi vill nämligen hindra att någon talar illa om oss med anledning av alla dessa pengar, som vi har hand om. Vi är angelägna att allt skall gå rätt till, inte bara inför Gud utan också inför människor. Tillsammans med dem sänder vi en av våra bröder, som redan vid många tillfällen och på många sätt givit oss bevis på sitt nit. Nu är han ivrigare än någonsin, därför att han väntar sig så mycket av er.

Gäller det nu Titus, så minns att han är min närmaste man och medarbetare i allt som rör er. Gäller det de andra bröderna, så är de församlingarnas befullmäktigade ombud och Kristi ära. Visa nu inför alla församlingarna, att ni ger dem bevis på er kärlek och att jag har haft rätt när jag berömt er inför dem.

Kommentar

Ett stort insamlingsarbete kan inte genomföras utan medhjälpare. Redan här, vid den första stora insamlingsaktionen i kyrkans historia, ser vi att några fick arbeta på heltid och att de gjorde det på uppdrag av församlingen. För Titus var insamlingen en plikt bland de många, som han måste ta befattning med. Men vid sin sida hade han åtminstone två medhjälpare, som reste enkom i detta ärende. Åtminstone om den ene säger Paulus, att han var vald av församlingarna i Makedonien och hade medansvar för redovisningen. I ekonomiska frågor var Paulus ytterligt samvetsgrann. Han vägrade att personligen ta emot lön för sitt arbete som apostel. När han nu fått hand om en stor summa pengar, var han noga med att det skulle finnas revisorer, så att motståndarna inte skulle ha någon framgång i sina försök att anklaga honom för att behålla en del för egen räkning.

Redan här – ett kvartssekel efter Jesu död – finner vi alltså ett mellankyrkligt hjälparbete, planlagt och bedrivet efter linjer, som gäller ännu i dag. Det är ett av de många exemplen på hur de till synes tillfälliga händelser och förhållanden, som berörs i Pauli brev, behandlas på ett sätt som äger sin giltighet för alla tider. Vi står inför ett verk av den Ande, som enligt Jesu löfte skulle leda hans apostlar fram till hela sanningen.

Till slut ger Paulus en påminnelse om att de män som nu kommer inte är några privatpersoner utan reser på kyrkans uppdrag. Titus hör till apostelns närmaste män och kommer på hans uppdrag. De båda andra är befullmäktigade ombud för församlingarna. Paulus använder uttrycket ”apostlar åt församlingarna”. ”Apostel” betyder just ett befullmäktigat ombud. Liksom Kristus kunde ha sina ombud, så kunde också församlingarna ha det. Vad Paulus menar med att de är ”Kristi ära” (eller ”härlighet”) är inte klart. Det kan betyda att de är ”en prydnad för Kristus”, eller också att de är hans ”återsken”, människor som bär hans ljus ut i världen.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Andra Korintierbrevet

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk