Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Andra Korintierbrevet Kapitel 9. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Andra Korintierbrevet Kapitel 9

Ett anseende som förpliktar (2 Kor 9:1–5)

Översättning

    Egentligen är det onödigt att jag skriver till er om hjälpen till de heliga. Jag känner ju er goda vilja. Med den har jag skrutit litet, när jag berättat om er för makedonierna och sagt att Akaja ända sen i fjol varit redo för en insats. De flesta har sporrats av ert nit. När jag ändå skickar bröderna, är det för att inte de lovord vi gett er skall komma på skam i det här stycket, och för att ni skall vara beredda, så som jag sagt. Annars, om några makedonier kommer med mig och finner er oförberedda, så får vi stå där med skammen i den här saken — för att nu inte tala om er. Därför ansåg jag det nödvändigt att be bröderna resa i förväg till er och i god tid göra i ordning den välsignelsegåva, som ni redan utlovat, så att den ligger färdig, given under välsignelser och inte med knussel.

Kommentar

Som den gode själasörjare han är, vet Paulus hur farligt det kan vara att tjata. Eftersom han har ännu något att säga om denna insamling, garderar han sig, dels genom att säga att han vet, att det egentligen är onödigt att tala mera om denna sak, och dels genom att vädja till korintiernas kristna ambition. De har ett gott namn om sig. De är den ledande församlingen i Akaja. Deras charismatiska gåvor har låtit tala om sig. Paulus har själv framhållit dem som ett föredöme, när det gällde att besluta sig för denna insamling. Nu gäller det att de inte sviker förväntningarna och inte låter resultatet bero på improvisationer i sista stund. Därför sänder han till dem några erfarna medarbetare för att ordna med denna ”välsignelsegåva”. Paulus använder ett nytt ord (evlogía), som betyder välsignelse och som användes bl a om den bön med vilken man välsignade gåvorna i nattvarden. Den bönen innehöll alltid en tacksägelse för Guds oräkneliga gåvor och välgärningar. När Paulus använder samma ord om denna insamling, så har det en dubbel betydelse. Gåvan frambärs som en tacksägelsebön, där man välsignar Gud. Samtidigt är det en ”välsignelsegåva” till välsignelse för mottagarna, åtföljd av givarnas välsignelser.

Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:6–10)

Översättning

    Men det vill jag ha sagt: den som sår sparsamt, han får också skörda sparsamt. Men den som sår med välsignelse, han får också en skörd med välsignelse. Envar bör ge vad han i sitt hjärta vet är rätt, inte med olust och inte av tvång. Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd strömma ner över er, så att ni alltid och i allting har allt ni behöver och kan ge frikostigt till allt gott verk, efter Skriftens ord:

Han strödde omkring sig och gav åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet.

Han som skänker såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han kommer att skänka er rikligt med utsäde och föröka er rättfärdighets frukter.

Kommentar

En sådan gåva kan inte ges med knussel och småaktiga beräkningar. I Guds rike är det som på åkern: sår man sparsamt, så får man mager skörd. Här skall man så ”med välsignelse”. Uttrycket innebär att man sår rikligt och inte sparar på utsädet, därför att man litar på att Gud skall välsigna det. Då blir också skörden välsignad. Paulus ger inga anvisningar om hur mycket man bör ge. Han litar på att Kristus kommer att göra det, när var och en i sitt hjärta gör upp den saken med honom. Och Paulus vill inte ha några framtvingade gåvor. Här som alltid är huvudsaken för honom, att korintierna har det rätt ställt med sin Herre Kristus. Då blir de glada givare. Och då kommer Gud att låta sin välsignelse strömma ner över dem och fylla alla deras behov, så att det räcker också till frikostiga gåvor. Paulus citerar en vers ur Psaltaren (112:9), som man kunde tro handlar om Gud. I själva verket handlar den om den fromme – något som Paulus förutsätter att åhörarna vet, så bevandrade som de är i Skriften. Det är den fromme, som strör sina gåvor ut över människorna. Det är hans rättfärdighet som förbliver. Paulus läste säkert det ordet i ljuset från evangeliet. Den som tror på Kristus har del i hans rättfärdighet, och den är evig. Den tron är det, som är verksam i kärlek och strör ut sina gåvor med glatt hjärta.

Den djupaste meningen med kyrkohjälpen (2 Kor 9:11–15)

Översättning

    Ni kommer att bli så rika på allt, att ni i allt kan visa en självklar hjälpsamhet, som gör att man lovprisar Gud, när vi kommer med er gåva.

Ty den hjälp som ni ger genom denna heliga tjänst skall inte bara fullt ut ge de heliga vad de saknar. Den kommer att ge långt mera genom de tacksägelser, som så många kommer att frambära inför Gud. Genom att ni bestått provet och gjort dem denna tjänst, kommer de att prisa Gud för att ni så lydigt har bekänt er till Kristi evangelium och så oförbehållsamt visat er höra samman med dem och med alla. De kommer att be för er och längta efter er, därför att Guds nåd så översvallande rikt har fått verka bland er. Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva!

Kommentar

Paulus har redan sagt att detta ”mellankyrkliga hjälparbete” är ett uttryck för de kristnas samhörighet och inbördes ansvar för varandra. Om en lem lider, så tar de andra del i det lidandet. Men det är inte bara fråga om att avhjälpa fattigdom och nöd. Det är visserligen viktigt, och det skall göras ”fullt ut”. Men det finns något ännu viktigare, och det är att man på detta sätt får gemenskapen i Kristi kropp att fungera. Materiell hjälp blir samtidigt andlig välsignelse. Pengarna förvandlas i böner och tacksägelser, som stiger till Gud. Paulus använder ordet ”eucharisti” ett annat namn på den stora tacksägelsen vid nattvarden. Människor binds i sin tacksamhet fastare vid Gud. Och de binds fastare vid varandra. Det knyts band av förbön och längtan över hav och gränser. Kyrkan blir en Guds familj, där raser och språk upphör att skilja. Och allt är en följd av den outtömligt rika gåva, som vi fått i Kristus.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Andra Korintierbrevet - (Kommer när hela är publicerad)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk