Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Judas brev - Inledande komm: Bo Gierz PDF Skriv ut E-post

Bo Giertz kommentar:

Judas brev

Inledning

Judas presenterar sig i brevhuvudet endast som kristen och som ”bror till Jakob”. Man har av gammalt gissat att han menar den Jakob som var bror till Jesus och som blev urförsamlingens aktade ledare under tjugo år och nämns på flera ställen i Nya Testamentet. Vi vet att Jesus utom Jakob hade ytterligare tre bröder och att en av dem hette Judas (Mark 6:3). Vi vet också att Jesu bröder inte trodde på honom under hans livstid men att de i samband med uppståndelsen kom till tro. De nämns bland dem som var samlade dagarna före pingst, och Paulus nämner på ett ställe (1 Kor 9:5) att ”Herrens bröder” verkade som kringresande missionärer. Enligt en uppgift från mitten av 100-talet skall två sonsöner till Judas ha varit kristna och levat som fattiga småbönder på kejsar Domitianus tid (81–96).

Judas brev omnämns av författare från slutet av 100-talet och tycks citeras redan i början av det århundradet. Det fanns dock ännu på 300-talet de som betvivlade att det var apostoliskt, främst av den orsaken att Judas citerar ett par senjudiska ”apokryfer”, som man inte räknade till den Heliga Skrift.

Det är särskilt av språkliga skäl som många i vår tid betvivlar att Judas brev kan ha författats av en galileisk jude. Det är skrivet på god grekiska av någon som har en viss litterär bildning. Författaren har en påtaglig förkärlek för klangfulla, gärna ovanliga och ålderdomliga ord. Han älskar bilder och hans språk saknar inte retorisk kraft. Om brevet härrör från Judas, Josefs son, så måste han ha fått hjälp med utformningen av någon som har ägt grekisk skolbildning.

I inledningen till Andra Petrusbrevet har det redan framhållits att det finns många beröringspunkter mellan det brevet och Judas. Man har inte kunnat enas om orsaken. De som tror att den ene av författarna känt till den andres arbete och utnyttjat det, är inte eniga om vem det i så fall skulle vara. Båda har sin egen stil. Vad de har gemensamt är inga hela satser utan bara enskilda ord, uttryck och bilder, men dessa är så särpräglade att man måste anta att de har någon gemensam källa. Samma bild eller uttryck kan användas på olika sätt, ordningen kan variera och båda författarna har en mängd material som den andre inte använder. Det troligaste är alltså att de båda har hört eller läst något, som de var på sitt sätt har utnyttjat. Det kan mycket väl vara fråga om en muntlig undervisning.

Det rör sig om en skarp uppgörelse med en förvanskning av kristendomen, som smugglats in i församlingarna och nu utgör ett allvarligt hot mot den apostoliska kristendomen. Vad villolärarna säger, det antyds bara. Vi får veta, att de gör anspråk på att vara kristna och deltar i gudstjänsten. Men deras livsföring är allt annat än kristen, och de använder ett förvanskat evangelium till försvar för sin omoral.

Det ligger närmast till hands att anta, att vi har att göra med en tidig form av gnosticism, av ungefär samma slag som vi möter i Johannesbreven och i Andra Petrusbrevet, delvis också i brevet till Kolosse. Gnosticismen var det första stora försöket att anpassa kristendomen efter en religiositet som föreföll mera gångbar och att ge Kyrkans budskap ett nytt innehåll med användande av de gamla termerna. Det var ett försök att nytolka evangeliet utifrån utgångspunkter som i grunden var främmande för det. Detsamma har ju skett också i modern tid och det sker ständigt på nytt, något som bidrar till att Judas brev ständigt är aktuellt.

Beträffande brevets ålder går meningarna långt isär och vi har ingenting säkert att hålla oss till. Dateringarna växlar från mitten av första århundradet till ett gott stycke in på det andra. Men alla är ense om att vi här möter ett dokument från en tid, då den apostoliska kyrkan funnit sin form och blivit medveten om att äga ett slutgiltigt budskap, som måste bevaras för all framtid. Också det bidrar till brevets aktualitet.

 

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Judas brev

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk