Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Uppenbarelseboken kapitel 7. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Uppenbarelseboken kapitel 7

De etthundrafyrtiofyra tusen (Upp 7:1–8)

Översättning

    Sedan följde en annan syn. Jag såg fyra änglar som stod vid jordens fyra hörn och höll tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind fick blåsa över land eller till sjöss eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel stiga upp i öster. Han bar den levande Gudens sigill och ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: Skada inte jorden och inte havet och inte träden förrän vi tecknat vår Guds tjänare med hans insegel på deras pannor. Och jag fick veta antalet av dem som hade tecknats med inseglet: ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade ur Israels barns alla stammar, ur Juda stam tolv tusen tecknade, ur Rubens stam tolv tusen, ur Gads stam tolv tusen, ur Asers stam tolv tusen, ur Neftalims stam tolv tusen, ur Manasses stam tolv tusen, ur Simeons stam tolv tusen, ur Levi stam tolv tusen, ur Isaskars stam tolv tusen, ur Sabulons stam tolv tusen, ur Josefs stam tolv tusen och ur Benjamins stam tolv tusen tecknade.

Kommentar

Åter förändras bilden, och efter en stund anar vi att vi har förts ett stycke tillbaka i tiden. Det är så med visioner. Man kunde jämföra dem med en film. Plötsligt koncentreras hela uppmärksamheten på en liten detalj eller en enskild gestalt, som man inte sett förut. Så var det med bokrullen och med Lammet. Lika plötsligt kan man förflyttas tillhaka i tiden och få se en scen som är bakgrund eller förklaring till något som redan hänt. Så är det här. Vi befann oss nyss mitt uppe i slutskedet av det stora dramat, då hela den gamla skapelsen håller på att lossna i sina fogar. Här får vi nu höra att Guds folk dessförinnan har tecknats med Guds sigill på sina pannor. Vi får veta det genom en sällsam syn. Vid jordens ”fyra hörn” – vi skulle säga: i de fyra väderstrecken – står fyra änglar och håller tillbaka vindarna. Man borde kanske hellre översätta ”stormarna” som var ett från Gamla Testamentet välkänt redskap för Guds straffdomar. Innan de nu släpps lösa, skall Guds folk tecknas med Guds eget sigill. Längre fram får vi bekräftat vad vi redan här anar: det är ett skyddande tecken, något som skall bevara dem genom alla hemsökelserna.

Men vilket är detta folk? Här går åsikterna ohjälpligt isär bland utläggarna – som så ofta när det gäller Uppenbarelseboken. Somliga anför hela rader av ”bevis” för att det här måste vara tal om judarna. Andra menar att det är uppenbart att det talas om Kyrkan, det nya Israel. Med Jesus kom ett nytt förbund och det grundades ett nytt Israel. Kärnan utgjordes av de judar som tog emot sin Messias. Med den kärnan förenades sedan människor ur alla nationer och folk. Också detta nya Israel har tolv stammar (Luk 22:30). Därför skulle apostlarna vara tolv till antalet. I allmänhet lutar utläggarna åt den senare tolkningen. Här skulle alltså talas om hur Gud inför den sista stora prövningen tecknar de sina med ett märke, som visar att han inte har glömt dem och inte kommer att låta dem gå förlorade.

Men varför just 144 000 tecknade? Och varför exakt 12 000 av varje stam? Här måste siffrornas symboliska betydelse spela in. Tyvärr har vi ingen säker facit när det gäller den symboliken. Man brukar sätta siffran 3 i förbindelse med Gud och 4 med världen. Talet 12, som ju är produkten av 3 och 4, står då för helheten: Gud och världen. Tar man sedan 12 gånger 12 och multiplicerar det med 1 000 så kan det betyda totaliteten av Kyrkan, hela det stora Gudsfolket i världen. Men sådana uttolkningar har alltid något godtyckligt över sig. Vi får komma ihåg, att Johannes själv många gånger tycks ha undrat över det han såg. Guds ord riktar sig till alla tider och alla folk. Där kan finnas detaljer som inte blir fullt begripliga förrän deras tid kommer. Samma ord kan ändå ha något att säga oss. Vi har rätt att meditera över det och låta det tala till oss. Så mycket är i varje fall säkert att här finns ett löfte om att Gud hjälper de sina också igenom den yttersta nöd som kan komma. Kanske finns här också andra antydningar som kan vara värda att ta vara på. 144 000 är ett mycket litet antal jämfört med världens befolkning och med mängden av dem som kallas kristna i dag. Det stämmer med vad Jesus har sagt oss. De som tror kommer att vara en liten skara när världen inte har långt kvar.

Mediterar vi åter över de 12 000 i varje stam, så anar vi kanske att det finns en inneboende harmoni och skönhet i alla Guds planer, också hans plan med gudsfolkets uppbyggnad, något av en väl avvägd arkitektur också i det tempel som gudsfolket utgör, vilket allt skall bli uppenbart när de tolv stammarna tågar in och tar det himmelska Kanaan i besittning. Och den som tror, att Johannes här talar om det gamla Israel, han kan glädja sig åt att finna en bekräftelse på vad redan Paulus har sagt: Till slut skall också Israel bli frälst. Men hela tiden får vi minnas att det rör sig om ting, som vi i dag bara kan ana oss till. Tids nog får vi se.

Den oräkneliga skaran (Upp 7:9–17)

Översättning

    Sen följde ännu en syn. Jag såg en stor skara som ingen kunde räkna, från alla land och stammar och folk och tungomål. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i långa vita dräkter, med palmer i sina händer, och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet. Och alla änglarna, som stod runtomkring tronen och prästerna och de fyra väsendena, de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: Amen! Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter, amen.

Då tog en av prästerna till orda och frågade mig: Dessa som är klädda i de långa vita dräkterna, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: Herre, det är du som vet det. Då sade han till mig: Dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen och har tvått sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall spänna ut sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte heller törsta. De skall icke träffas av solens glöd eller av någon brännande hetta, ty Lammet som står mitt framför tronen skall vara deras herde och leda dem till källorna med livets vatten och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.

Kommentar

Så följer en helt annan bild. Johannes ser den oräkneliga skaran ur alla jordens folk i vita dräkter som står inför tronen. De har kommit ”ur den stora bedrövelsen”. Vi har vant oss vid den översättningen och det är inte lätt att finna någon bättre, fast den inte riktigt, exakt återger grundtexten. Det är fråga om ett ord, som vi mött förut (bl a i 1:9 och 2:9, 10 och 22) och som egentligen betyder att pressas av betryck och trångmål. Det används om allt det som en kristen kan få lida under trycket från en fientlig omgivning, och i synnerhet används det om den förföljelse som väntar Kyrkan när världen blir gammal. Den ”stora bedrövelsen” är ganska säkert den sista svåra förföljelsen i dramats slutakt. Bedrövelsen är alltså inte det slags personliga sorger som drabbar alla människor, utan verkliga ”kristuslidanden” av det slag som Paulus talar om (Kol 1:24). Men eftersom sådana lidanden har följt kristendomen från första början och hör med i ett stort sammanhang som får sin kulmen i den sista stora förföljelsen, så kan också alla tidigare vittnen ha sin plats i den stora skaran. Och vill man tillämpa bilden på alla dem som kämpat trons goda kamp – också under mycket vardagliga förhållanden och utan att lida verklig förföljelse – så är det inte oriktigt, även om det inte är om dem som Johannes talar här.

De sjunger om frälsningen. Den tillhör Gud, finns hos Gud, beror på Gud. Det är Gud och Lammet de har att tacka för att de nu står här. Åtskilliga av dem som sjunger måste ha givit sitt liv och gjutit sitt blod för Guds skull. Men det är inte det blodet som har avtvått deras synder. Deras kläder är vita därför att de har tvått dem i Lammets blod. Martyrernas blod kan aldrig sona några synder. Det kan bara Jesu blod. Egentligen är det en underlig bild: blod som gör kläder vita. Bilden skulle ha varit barock, om Jesus bara varit en människa, en stor martyr som gjutit sitt blod. Men nu var han Guds Son, världens ljus, renheten själv, och därför kan hans blod rena och göra allting vitt.

Hela den himmelska härskaran stämmer in i lovsången. De frälsta människorna prisade Gud för sin frälsning. Änglarna har annat att tacka för. De tackar för att Gud är den han är. De räknar upp vad som tillhör honom. Det är bokstavligen ALLT, allt som är gott, allt som ger glädje och mening och gör det till ett under av lycka att få vara till. Det är svårt att riktigt återge på svenska vad som ligger i de ord, som här hopas på varandra. Ordet för ”priset” är samtidigt ordet för Guds majestät och härlighet (doxa), det som gör att allt i hans närhet blir jubel och lycka. ”Visheten” (sophia) är hans outgrundliga visdom, den som fyllde redan gamla förbundets fromme med förundran och tillbedjan och fick Paulus och hela urkyrkan att brista ut i lovsång. Och orden för ”lovet” och ”tacksägelsen” (euiogia*, eucharistia) är de som användes om välsignelsen av Guds namn och tacket till Gud som judarna bar fram i livets alla skiften och som för de kristna fick sin höjdpunkt i nattvardsfirandet.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Uppenbarelseboken

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk