[an error occurred while processing this directive]
   
 Biskop Anders: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Trosmeditation

I vår serie med Arborelius-texter sänder vi också delar av biskopens meditationer över den kristna tron i boken Trosmeditation (Karmeliterna 1987). Biskop Anders betonar i sitt förord hur viktigt det är att att tänka och be över "den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga", Judas v.3. Trons gåva ger oss insikt och förståelse av tillvarons djupaste mening.

Meditationerna är alla tillkomna i klostrets stillhet under skriftstudium i förening med bön och kontemplation d.v.s. under daglig stillhet och öppenhet inör Guds närvaro. Det kan vara värdefullt att veta att boken tillkommit på detta sätt.

Naturligtvis kan det ha sina risker att separera mindre delar av större kapitel, men vi vågar presentera boken på detta sätt i hopp om att läsningen ger smak för att ta del den större helheten.

En bön före läsningen:

Visa mig, Herre, din väg
och gör mig villig att vandra den.

Väslignad läsning önskar

Ingen behöver stå ute i kylan

Livet kan förefalla oss hopplöst splittrat och osammanhängande, ända tills vi hittar den nyckel som öppnar porten till tillvarons innersta. Då upptäcker vi till vår häpnad och glädje ett fördolt sammanhang, en djup samstämmighet, ett inre samband, en underbar samklang. Även om tillvaron på ytan förblir densamma, i all dess tragik, dramatik och komik, är den ändå helt förändrad, förvandlad, ja, förhärligad. Denna vår nyckel är den kristna tron. Det är en gåva som ligger och väntar på var och en. Ingen behöver bli utestängd. Nyckeln är menad för alla. Den kan användas av alla.

Trosgåvan, alltså insikten i och förståelsen av tillvarons djupaste mening, har givits en gång för alla och åt alla. Men var och en måste också ta emot den och lära sig bruka den på ett personligt sätt, med hela sitt jag. Tron tar hela människan i besittning. Ingenting i henne lämnas oberört. Tron är inte bara hjärngymnastik utan också hjärtmassage.

Eller med andra ord: vi behöver troslära och trosreflektion likaväl som trosfördjupning och trosmeditation. I annat fall uppstår det trosproblem och troskris, vilket egentligen är helt onödigt. Men om inte hela människan dras in i hela troslivet och drar nytta av hela trosskatten, kan hon inte använda sig av trosnyckeln under alla omständigheter, och då riskerar nyckeln att få ligga oanvänd eller betraktas som obrukbar.

Trossanningen, den för alla tider och människor användbara nyckeln, är också avsedd att bli vars och_ens personliga egendom. Det objektiva måste bli subjektivt. Nyckeln är både allmän och privat egendom. Gåvan är given åt alla, men var och en tar emot den på ett helt unikt sätt. Den talar om livet i dess helhet, men också om mitt eget liv.

Livet i sig självt är egentligen en trosmanifestation. Det är Varat självt som uppenbarar sig sådant det är. Men om vi inte har funnit nyckeln, ser vi det inte. Vi fumlar. Vi famlar i blindo. Har vi väl funnit nyckeln, kan vi börja leva så att också vårt eget liv blir en trosmanifestation. Ingenting i vårt liv är likgiltigt. Alltkan bli trosmaterial. Allt kan uppenbara en djupare mening.

För att hela vårt liv skall bli ett trosliv, måste trosläran bli kött och blod i oss. Det är då vi behöver trosmeditationen. Vi får tränga in i, ja, "idissla" trosinnehållet och växa in i troshållningen. Vi får del i trostra-ditionen. Trosmeditationen och tros-kontemplationen är en bro, en skärningspunkt, ett mellanläge mellan trosläran och troslivet, mellan trosreflektionen och tros-handlandet. Tron och bönen, meditationen och handlandet, mystiken och etiken går in i varandra.

Trosartiklarna talar om allt i vår tillvaro. Men för att vi skall fatta det och knyta ihop trådarna och foga samman pusselbitarna, krävs det en trosfördjupning. I bönen lär vi oss smälta trosskatterna, vilka i sin tur föder — och göder — bön. Och ur bönen föds — och göds — vårt troshandlande och trosengagemang. Även en mer objektlös meditation och en förenklad, kontemplativ bön behöver ibland kompletteras med trosmeditation och troskontemplation. Tron vill ta människan mer och mer i besittning, ja, sluka henne med hull och hår. Varje skikt i henne blir beslagtaget av troshållningen. Trosinnehållet lyser upp allt i och utanför henne.

Trosnyckeln är menad att användas av alla, alltid och i alla livets skiften. Den öppnar vägen till en underbar verklighet, men själva vägen dit är ofta svår och smärtsam. Tron gör inte livet lättare men djupare. Och på djupet ser vi också kontrasterna tydligare. Men faktum kvarstår: det är bara trosnyckeln som kan låsa upp dörren till själva Varats innersta kammare. Trosmeditationen är en bruksanvisning för nyckelns användande. Nyckeln är given åt var och en. Det är bara att försöka. Ingen behöver stå ute i kylan.

Ur boken "Trosmeditation". Vill du köpa boken?

 Biskop Anders meny: Prediknar & Tal | Just nu! | Anders Arborelius ocr | Brev till Dig | Boktips!

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.