Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Johannes tredje brev. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Johannes tredje brev

Brevhuvud (3 Joh vers 1)

Översättning

    Den Gamle till Gajus den älskade, som jag älskar i sanning.

Kommentar

Till skillnad från föregående brev är detta riktat till en enskild person, en annars okänd Gajus. Tydligen har han varit en av ledarna i församlingen. Johannes kallar honom ”den älskade”. Efter svenskt språkbruk vore det naturligare att säga ”den avhållne” (liksom tilltalet ”min älskade broder” kanske kunde återges ”min käre vän” eller något liknande), men man mister då något av innerligheten i Johannes tilltal. Han menar verkligen att kristna människor skall älska varandra, inte bara vara goda vänner. När han säger att han älskar ”i sanning” betyder det här – som i föregående brev – inte bara att han gör det uppriktigt, utan också att det är en följd av att han tror och lever som en kristen.

En trogen medarbetare som är ett glädjeämne (3 Joh v 2–8)

Översättning

    Först av allt är det min bön, min älskade broder, att det står lika väl till med dig och din hälsa som det gör med din själ. Det beredde mig en stor glädje, när några bröder kom och berättade om din trohet mot sanningen och hur du lever i sanningen. Ingenting kan glädja mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Älskade broder, du har bevisat din trohet genom det du gör mot bröderna, också mot dem som är främlingar. Inför församlingen har de vittnat om din kärlek. Du gör väl när du hjälper sådana vidare på deras färd, på ett sätt som är värdigt den Gud vi tjänar. De har ju dragit ut för att förkunna Namnet, och de tar ingenting emot av hedningarna. Därför är det vår sak att ta oss an dem, så att vi blir medarbetare åt sanningen.

Kommentar

Johannes börjar med en liten välgångsönskan. Det är hans bön att Gajus när det gäller hälsa och allmänt välbefinnande skall ha det lika gott som han har det andligen. Sen berättar Johannes vilken glädje han fått genom några vandrande kristna förkunnare, som berättat hur väl de tagits emot av Gajus. De har ”vittnat om din sanning” och om ”hur du vandrar i sanning”, som det ordagrant heter. Åter möter vi detta huvudord hos Johannes: Sanningen, som är Guds goda vilja, uppenbarad i Kristus och förmedlad genom det apostoliska budskapet. Sanningen kan alltså finnas hos en människa, och den kommer då att visa sig i detta att man lever i den och ”gör sanningen”. Och detta är väsentligt. Därför kan ingenting göra aposteln gladare än att få höra att hans barn vandrar i sanningen. Hans ”barn” är medlemmarna i de församlingar, för vilka han är en andlig fader.

Gajus har alltså gjort sig känd för en god och trogen tjänst när det gällt att ta emot vandrande medarbetare. Gästfriheten var ett viktigt led i missionen och i församlingsarbetet, eftersom detta ofta bedrevs genom oavlönade heltidsarbetare, som vandrade från den ena platsen till den andra. I antiken fanns det gott om sådana vandrande talare, filosofer, lärare och agitatorer, som samlade in pengar för sig och sin verksamhet. Här får vi nu höra, att de vandrande evangelieförkunnarna inte brukade ta emot några gåvor av utomstående. Johannes stryker under, att det är de kristnas sak att ta emot dem och sörja för dem under uppehållet och ge dem vad de behöver för att komma till nästa församling. Här berör han inte det problem som uppstod när det kom villolärare som gav sig ut för att vara goda kristna. Det förutsätts att vandrarpredikanterna verkligen ”förkunnar Namnet”, alltså Jesus Kristus, enligt den sanna apostoliska läran. Vi får alltså här en klargörande komplettering till föregående brev, där det mest talades om de falska förkunnare, som man inte skulle ta emot.

Inre motsättningar i församlingen (3 Joh v 9–10)

Översättning

    Jag skrev ett litet brev till församlingen, men Diotrefes som försöker ta ledningen där vill inte veta av oss. Om jag kommer skall jag visa, hur illa han bär sig åt när han sprider ovederhäftigt och elakt prat om oss och inte nöjer sig med det, utan vägrar att själv ta emot bröderna och hindrar dem som vill göra det och stöter ut dem ur församlingen.

Kommentar

Problemet i denna församling är inte att falska lärare är välkomna, utan att de rätta inte blir mottagna inom vissa kretsar. Vi får veta, att Johannes har skrivit till församlingen, men att en viss Diótrefes (för övrigt okänd) har sett till att brevet inte föranlett någon åtgärd eller kanske inte ens blivit uppläst.

Här måste alltså ha funnits en allvarlig motsättning mellan aposteln och en viss grupp inom församlingen. I och för sig är det inte underligt. Även Paulus kunde ha svårigheter med sina församlingar. Det fanns tider då han inte visste om han var välkommen till Korint. Då som nu måste det ha funnits lokala ledare, som helst ville slippa all inblandning från någon överordnad. Vad Diótrefes beträffar hade han tydligen vägrat att ta emot dem som kom från Johannes. Aposteln låter förstå att han tänker komma själv och hålla räfst med den motspänstige. Vilken ställning Diótrefes och Gajus har haft blir inte klart. Troligen var de ledare för var sin riktning. Att Diotrefes velat stöta ut några av motståndarna skall troligen fattas så att han och hans parti på något församlingsmöte försökt få till stånd ett beslut om uteslutning.

En rekommendation (3 Joh v 11–12)

Översättning

    Älskade broder, följ inte onda exempel utan goda. Den som gör gott, han är av Gud. Den som gör det onda, han har inte sett Gud. Demetrius får gott betyg av alla, ja, av själva sanningen. Även vi kan vittna gott om honom, och du vet att vart vittnesbörd är sant.

Kommentar

Detta dåliga exempel skall Gajus nu inte följa. I stället skall han göra det som är gott och fortsätta att ta emot dem som kommer från Johannes. Troligen är det så man skall fatta den oförmedlade anbefallningen av en viss Demetrius. Den blir begriplig om det är han som har haft brevet med sig. Han får ett oförbehållsamt lovord. Alla vittnar gott om honom, även ”själva sanningen”, vilket troligen betyder Kristus eller Anden genom något profetiskt budskap. Johannes går personligen i god för honom med den apostoliska auktoritet han har.

Sluthälsning (3 Joh v 13–15)

Översättning

    Jag hade mera att skriva till dig om, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart få se dig, så att vi får talas vid ansikte mot ansikte. Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa alla vännerna, var och en särskilt.

Kommentar

Slutet påminner mycket om föregående brev, men det är inte fråga om en stereotyp upprepning. Meningarna är annorlunda formade (vilket syns bättre i grekiskan än i svenskan). Likheten beror kanske på att båda breven är skrivna i en likartad situation, där Johannes förbereder en resa som han tänker göra.

Slutligen hälsar Johannes från vännerna i den församling där han nu är och sänder sin hälsning till ”alla vännerna” i Gajus omgivning. Han nämner inga vid namn. Han har redan fyllt hela framsidan av papyrusbladet, och på baksidan skall bara adressen stå. Papperet rullades nämligen ihop, och baksidan gjorde samma tjänst som kuvertet hos oss. Men Johannes ber att Gajus skall hälsa var och en särskilt eller ”vid namn”, som det ordagrant står.

Johannes brukar med rätta kallas ”kärlekens apostel”. Hans brev påminner oss om att han lägger lika stor vikt vid sanningen och att sanningen för honom är något mycket bestämt, som man inte får ändra på: det apostoliska budskapet om Jesus Kristus. ”Kärlekens apostel” kan vara omutligt sträng när han avvisar den falska läran. Han lägger inga fingrar emellan när det gäller en sådan som Diotrefes. Vad han stakar ut för oss är den smala väg som Kyrkan har att gå: Sanningen får inte hävdas på kärlekens bekostnad, men kärleken får inte heller fördunkla sanningen. Då är den inte längre Kristi kärlek.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Johannes tredje brev

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk