Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 32 Synerna förklaras Dan 7:15 - 28

 

Förklaring av de fyra djuren 7:15-18

Jag, Daniel, blev skakad i djupet av min själ och skrämd av syner­na jag såg. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta, och han svarade mig och förklarade vad det betydde:

"Dessa stora djur – fyra till antalet – betecknar fyra kungar som träder fram på jorden "Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evighet."

Det fjärde djurets våldsamhet och fall 7:19-22

Jag ville sedan få klarhet om det fjärde djuret – det som var olikt alla de andra, övermåttan skräckinjagande, med tänder av järn och klor av koppar, det som slukade och krossade och trampade under fötterna allt som blev kvar. Och jag ville få klarhet om de tio horn som det hade på huvudet och om det nya horn som sköt upp och gjorde att tre stycken föll av – hornet med ögon och en mun som ta­lade stora ord, det som också såg större ut än de övriga. Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem,  ända till dess att den uråldrige kom och ett domslut gav den Hög­stes heliga deras rätt och stunden kom då de heliga tog riket i besitt­ning.

Det fjärde djurets rike 7:23-25

Han fortsatte: "Det fjärde djuret betecknar ett fjärde rike som kommer på jorden, ett som skiljer sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen, förtrampa den och krossa den. De tio hornen innebär att tio kungar som härstammar från detta rike skall träda fram och efter dem ytterligare en, en som är olik de andra och bringar tre kungar på fall.  Han skall höja sin röst mot den Hög­ste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högti­der och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid.

Det fjärde rikets fall och upprättande av de heligas rike 7:26-27

Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid.  Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla väl­den kommer att tjäna och lyda."

Reaktion 7:28

Här slutar denna skildring. Själv blev jag, Daniel, uppfylld av skrämmande tankar och mitt ansikte bleknade. Men allt detta be­höll jag för mig själv.

 

 

Att få sådana syner mitt i natten måste varit fruktansvärt! Daniel blev skakad och skrämd (v 15). Hans ansikte bleknade; hela hans inre blev uppfyllt av skrämmande tankar (v 15 och 28).

Daniel, som hade uttytt synerna för Nebukadnessar och kun­nat tolka mystiska tecken på en vägg, står här alldeles villrådig. Han måste be om hjälp för att kunna förstå. Han vänder sig till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta (v 16). Det sägs inte vem denne är, men förmodligen är det en ängel.

Förklaringen som Daniel får är att de fyra djuren betecknar fyra kungar som träder fram på jorden (v 17). Varje kung repre­senterar var sitt rike. Man har identifierat dessa fyra riken som det babyloniska, det mediska, det persiska och det grekiska riket (eller det romerska riket). Alla dessa riken har mer eller mindre bestämt vilkoren för Guds folk Israel från 600 till och med 200-talet f Kr. Ja, vi anar dess verkningar ända till idag.

Nu träder plötsligt en ny grupp fram i detta kapitel. De kallas den Högstes heliga. Fem gånger omtalas de (v 18, 21, 22, 25, 27).

Först sägs det att den Högstes heliga skall få riket och besitta det för evigt. Men i vers 14 sägs det att Människosonen fick riket. Här ser vi den innerliga samhörigheten mellan konungen och hans undersåtar. Han är vinstocken och vi är grenarna ( Joh 15:5). Han regerar och de får regera med honom. Jesus säger: Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. (Matt 19:28, jfr Luk22:28-30, Upp 3:21, 20:4-6)

bibelskolan_imgI denna nattliga syn får Daniel också veta att dessa heliga skall få lida mycket från det fjärde djuret, detta skräckinjagande vidunder med tänder av järn och klor av koppar (v 19). På detta djurs huvud
finns det tio horn, men där är ett horn som skjuter upp och knuffar undan tre andra horn. Man har grubblat mycket över vilka de tio kungarna (hornen) är, och vilka de tre kungarna (hornen) är som
blir undanknuffade av en  kung (ett horn). Denne utvecklas tydligen till ett verkligt monster; högmodigt och stolt, med ögon och näsborrar som blixtrar av radioaktivt gift. En maktgalen diktator som slukar hela världen (v 23). Har dessa re­dan dykt upp på världsarenan eller är det något som hör vår framtid till?

Man ser hur Daniel blir engagerad i denne diktator. Hans an­komst ligger nära i framtiden. Man antar att det syftar på Antio­kus Epifanes (se 1 Mack kap 1). Och man antar att denne Antiokus endast är ett förebud av den yttersta tidens siste världs­härskare, Antikrist.

Under denne diktator kommer de heliga att få lida mycket, ty han skall fara hårt fram mot den Högstes heliga (v 25) under en tid och två tider och en halv tid. (jfr Upp 12:14). Det är tre och ett halvt år, eller tolvhundrasextio dagar (jfr Upp 11:3 och 12:6) eller fyrtiotvå månader (Upp 11:2). Tre och ett halvt år är hälf­ten av det heliga sjutalet. Talet 3 1/2 är det itubrutna sjutalet, fullkomlighetens tal. Det syftar säkerligen på otillräcklighet och ondska, en symbol av människokraftens tillkortakommande. I Dan 7:25 anger detta den tid då templet skulle komma att van­helgas under religionsförföljelsen år 167-164 f Kr. Budskapet om denna tidsrymd är att lidandet dock kommer att vara be­gränsat. (Jfr Upp 2:10.)

Tre gånger i kapitel 7 sägs att Gud skall rädda sitt folk och ge det riket (v 18, 22, 27). Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda (v 27, jfr 5:18f och Jes 49:22-23, 60:5-7, Psalt 37:1 1 , Matt 5:5).

Budskapet i Daniels bok är att Gud är denna världens Herre. "I Guds händer – vad som än händer". Han är suverän. Han rå­der också över de mäktigaste av de mäktige. När tiden är inne skall han göra slut på alla dessa mäktige och deras riken, och upprätta sitt rike.

Denna världens alla riken stiger upp ur havet (v 3). De kom­mer från ondskans välde; ondskan som lurar oss att göra uppror mot Gud. Denna världens rike liknas vid fruktansvärda odjur. Världsrikena håller inte. De går sönder därför att de är samman­satta av järn och lera (2:42). En sådan sammansättning är på för­hand dömd till undergång.

Men Gud griper gång på gång in för att hindra avfallet. Han tar Nebukadnessar och Belshassar in i sin skola (se 4:33). Även om världsmakten har demoniska drag kan den tvingas bära Guds uppdrag (Jes 45:1, 44:28, Jer 27:6, Esra 7 och Rom 13: 1-7).

Världens riken kommer nedifrån. Guds rike kommer ovani­från. Någon griper in ovanifrån utan mänskliga händer som red­skap (se 2:34).

Rasta och BE-grunda!


Lev dig in i det budskap som Daniel får.
Se hans reaktion (v 15, 28).
Det måste ha varit fruktansvärt att se hur demoniska makter fångar människor och riken och släpper lös helvetets krafter på jorden.
Kan vi se något av detta idag?

Stanna upp en stund tillsammans med den Högstes heliga.
Vilken tröst, hjälp, varning får du av dem? Se vers 18, 21, 22, 25, 27.

Be

Barmhärtige Gud,
du som med din Ande styrkte martyrerna
så att de inte endast med munnens bekännelse
utan också med sitt blod
vittnade om sin tro på din Son, vår frälsare,
styrk även oss,
så att vi står fasta i alla prövningar
och är trogna intill döden.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg