Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 36 Daniel bekänner synd Dan 9:4 - 19

 

Jag bad och bekände inför Herren min Gud:

"Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som trofast håller förbun­det med dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig, vi har vänt oss bort från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som har talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar och fäder och till alltfilket i landet. Du, Herre, är rätt­färdig, men vi står denna dag med skam: vi män av Juda och Jeru­salems invånare, alla israeliter, när och fjärran, i alla länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig.  Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig. Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande, vi är upproriska mot dig: vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom dina tjänare profeterna. Ja, hela Israel har överträtt din lag och avfallit och inte lyssnat till dig Därför har vi drabbats av denna förban­nelse som du har svurit att sända och som står skriven i din tjänare Moses lag. Vi har syndat mot dig, och du har bekräftat det ord som du uttalade om oss och om de styresmän som härskat över oss. Du har låtit ett så stort elände drabba oss att något liknande det som skedde i Jerusalem aldrig har skett under himlen. Så som det är skrivet i Moses lag kom allt detta onda över oss, utan att vi sökte blidka dig, Herre, vår Gud. Vi vände oss inte från synden och frå­gade inte efter din sanning.  Därför Herre, höll du olyckan i bered­skap och lät den drabba oss – rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar – men vi lyssnade inte till din röst.

Herre, vårt Gud, du som med din starka hand fört ditt folk ut ur Egypten, och gjort ditt namn ryktbart intill denna dag: vi har syndat, vi har dragit skuld över oss! Herre, du som alltid har handlat trofast mot oss, vänd nu din glödande vrede från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Våra synder och våra fäders miss­gärningar har dragit vanära över Jerusalem och ditt folk inför alla som bor omkring oss. Hör, du vår Gud, din tjänares bön och åkal­lan, och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över ditt tem­pel som ligger ödelagt. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör, öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad som är uppkallad efter ditt namn. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barm­härtighet. Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte, ty din stad och ditt folk är upp­kallade efter ditt namn!"

 

Vi har mycket att lära av denna bön. Vi får svar på fyra frågor:

 

1. Hurudan är Gud?

Daniel ber till Herren, sin Gud (v 4). Han har ett personligt för­hållande till Gud.

Gud är stor och förfärande (v 4). Gud är inte en liten snäll gud, som jag förfogar över. Han är inte att leka med. Daniel bävar och fruktar.

Gud håller trofast förbundet (v 4 och v 16). Han är god. Det går att lita på honom. Han har sänt sina tjänare profeterna (v 6). Han har gång på gång velat komma till tals med oss.

Gud är rättfärdig men vi är "felfärdiga" (v 7 och 14). Han är barmhärtig och förlåtande (v 9 och v 18).

Gud har en stark hand (v 15). Den höll i Guds folk då de vandrade ut ur Egypten.

Gud har ett ansikte som kan lysa, öron som kan höra och ögon som kan se (v 17 och 18).

 

2. Vad har vi gjort?

Daniel ser den ena synden och försummelsen efter den andra:

Vi har syndat och handlat orätt (v 5)
Vi vände oss inte bortfiån synden (v 13)
Vi frågade inte efter din sanning (v 13)
Vi har dragit skuld över oss och trotsat dig ...vänt oss bort ... (v 5)
Vi har inte lyssnat ... (v 6, v 10)
Vi har varit trolösa mot dig (v 7)
och upproriska mot dig (v 9).

Lägg märke till att Daniel säger vi. Alla har syndat. Det är så lätt, när det går fel, att peka ut en viss grupp – det är partiets fel, det är skolans fel, det är regeringens fel, kyrkans fel. Men Daniel säger vi – vi alla.

Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig. (v 8)

Daniel kunde ha sagt: "Jag var inte med. Jag har levt i exil hela mitt liv." Daniel hade inte syndat. Daniels fiender såg ju heller inga fel på Daniel (se kap 6). Men Daniel identifierar sig med allt som hänt och säger: VI ... VÅR ... OSS ...

Det är så Jesus lär oss att be: Förlåt OSS!

Vi behöver inte en proteströrelse som anklagar alla andra och som säger DE och DEM.

Vi behöver en bönerörelse som säger VI och OSS.

Vi går in under Sveriges synd, under kyrkans synd, under fa­miljernas synd. Förlåt OSS!

Jämför denna bön med Jesajas bön (Jes 6:5), Esras bön (Esra 9:5-15), Nehemjas bön (Neh 1:4-11) och leviternas bön (Neh 9:5-37).

 

3.  Vad blir konsekvenserna av att vi syndat?

Vi förstår varför allt detta svåra händer. Gud har ju sagt att allt detta skulle hända om vi syndade:

Det ligger en förbannelse i synden (v 11).
Gud höll olyckan i beredskap (v 14).
Han lät den drabba oss (v 14).
Hans glödande vrede har kommit över oss (v 16).
Vi har dragit vanära över Jerusalem (v 16).
Förödelsen har drabbat oss (v 18).

Daniel använder verkligen starka ord som beskrivning av det som har skett.

 

4. Vad ber Daniel om?

Han lägger fram sina önskningar. "Vi vill komma tillbaka till Is­raels land." Det är en mycket konkret bön.

Han talar också om de skäl som finns för att Gud skall upp­fylla hans bön. Grunden är inte vår rättfärdighet, ty vi har syn­dat. Grunden är Guds barmhärtighet och hans löften: Vi skall få komma tillbaka. Han åberopar vad Gud sagt i sitt ord.

Ännu ett skäl till att Gud ska bönhöra dem är att Guds namn skall bli ärat. Din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. (v 19)

Daniel ber Gud dessutom att skynda sig. Dröj inte (v 19).

 

Rasta och BE-grunda!

Läs igenom Daniels bön långsamt. Några gånger. Låt hans ord sjunka in i dig. Svara sedan själv på de frågor som här ställs:

1.     Hurudan är Gud?

2.     Vad har vi gjort?

3.     Vad blir konsekvenserna av att vi syndat? Jfr Gal 6:7.

4.     Vad finns det för skäl till att Gud skall svara på din bön?

Tänk igenom om det finns förhållanden i landet, i kyrkan, på arbetsplatsen, i hemmet som du inte tycker om. Är det dåligt där därför att du har bett så lite och visat så lite kärlek? Ställ dig bakom dem du har svårt för och bed: Förlåt oss.

 

Be

Förlåt OSS!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg