Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Jungfru Marie Bebådelsedag 

Guds mäktiga verk

Andra årgångens läsningar: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Lukas 1:26-38 + 1:39-45, Psalt. 147:7-15
Börja gärna med att i din Bibel eller Psalmbok lugnt och stilla läsa och begrunda dagens texter. 

Dagens sång:
Min själ prisar Herrens storhet
Text: Lukas 1:46, melodi:  © Karin Braw

Inledning
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG har temat GUDS MÄKTIGA VERK.  Det är dagen då ängeln bebådar, talar om för Maria att hon skall föda världens Frälsare: Huvudtexten, som läses i alla årgångarna, är Lukas 1:26-38. Andra årgången fortsätter sedan med verserna 39-45, som berättar om Marias besök hos Elisabet. Vi lyssnar till båda dessa texter men också till början av den tredje årgångens läsning – där sjunger Maria för oss DAGENS SÅNG - Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar jublar, jublar, jublar över Gud, min frälsare.

Vi lyssnar till Lukas 1:26-48.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”  Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.  Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. 

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig?  När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd.  Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.” 

Maria sade: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min Frälsare, som har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna

Faderns storhet.
Maria hjälper oss idag att få rätt focus: HERREN STORHET. Hon sjunger som kung David: Hela mitt jag vill prisa hans namn (Psalt. 103:1 Bibel 2000).  Allt det i mig är lovar Herren (Psalt. 103:1 Bibel 1917).  Ja, det sjunger i Marias inre kärleksrum och vi låter oss nu smittas av hennes glädje:

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar, över Gud, min Frälsare. 

Den himmelske Fadern har tänkt på sitt folk. Han sett deras nöd. Han lider med sitt folk. När det gör ont i dem gör det ont i Fadern. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8).

Maria skall få bli redskapet genom vilken Gud griper in i sin värld och förändrar allt. Genom en himmelsk ambassadör, en ängel från Gud får hon veta att hon skall få föda världens frälsare, 

'Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig'.  Hur reagerar Maria på de orden? Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. När himmelen kommer oss nära reagerar vi så.

Då hörs rösten igen. Var inte rädd, Maria. Det låter tryggt. Vi låter de orden landa i våra egna liv. Var inte rädd, Tomas, Sonja, Johannes, Inger, David, Annika, Marit … Sätt in ditt eget namn här. Det är ju mycket som gör oss rädda: den mörknande framtid kommer att bli svår. Krig, krascher, bomber och granater, sjukdomar och olyckor som kommer plötsligt. Och sedan alla rädslor som har med dåligt självförtroende att göra. Orden i vår text är ju nedskrivna för vår skull. Vi finns med här, ty Herren drar oss nu in i sitt kraftfält.

Maria får besök av en budbärare i vita kläder. Om en budbärare i vita kläder kommer i vår väg är det viktigt att lyssna. Var inte rädd!  Gud vill inte att vi ska vara rädda. Men han vill oss något. Han vill, att vi ska komma honom nära, hitta vår grundtrygghet i honom. Även om det är många med i en gudstjänst har han alltid ett personligt budskap till dig: Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud.

Maria är alldeles överväldigad. Hon, en ung flicka på ca 14 år, trolovad med snickaren Josef, hon får ana Herrens storhet. Vilken mäktig Gud vi har! Maria blir högt benådad, som ängeln säger. I henne svaga lerkärl lägger Gud himmelrikets största skatt.

Maria ser Herrens storhet.
Men vad säger hon om sig själv? Jag är Herrens tjänarinna. Det luktar inga mindervärdeskänslor i det uttrycket. Dagens marior, saror och gudrunor tycker inte om att säga så. Nej, du skall förverkliga dig själv! Men oj, vad ängsliga de alltid då känner sig. De sugs in i konkurrens, avund och ensamhet. Man flaggar för sig själv – och blir då som en ensam stång på berget, som Jesaja uttrycker det (Läs Jesaja 30:15-18).

Maria har hittat något spännande som hon vill hjälpa oss att se. Hon har hittat det himmelska räknesättet. Gud börjar nedifrån, i det som ingenting är (läs 1 Kor 1:26-31). När han väljer en mor åt sin son letar han inte bland Herodes vackra döttrar. Han väljer en enkel tonårsflicka från den okända byn Nasaret.

När Gud väljer redskap idag, överraskar han oss med att leta bland de små. Och vill du bli hans tjänare eller tjänarinna får du rekommendationen att vända om och bli som barn. Är du stöddig och stor kan du bli alldeles för tung till och med för den allsmäktige guden.  Gud vill bara ha barn i sin himmel, små barn och gamla barn, lintottiga barn och svartskalliga, men bara barn. Dem lyfter han med glädje upp i sin famn.

Om man ser närmare på de redskap som Bibeln berättar om – Abraham, Jakob, David, Petrus, Johannes och många andra ser man människor som är svaga, självupptagna, besvärliga. De är inga hjältar. Poängen är inte att berätta om hur stora människor är utan hur stor Gud är, som kan använda sådana redskap. Det viktigaste är inte hurudant redskapet är, utan vem som håller i redskapet. En stor konstnär kan av ett skröpligt redskap göra ett stort konstverk!  Paulus uttrycker det så här: Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga att vara tjänare … (2 Kor 3:5-6, SFB).

Ja, Herre, hjälp du oss att hitta detta himmelska räknesätt i våra egna liv. När vi ber så händer det något: våra ögon öppnas så att vi ser Herrens storhet. Vi kan sjunga med Maria:

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar, över Gud, min Frälsare.  

Sonens storhet.
När ängeln kommer till Maria, börjar hon skaka av rädsla. Det första ängeln säger är därför: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. De orden får Maria att lugna ner sig. Nu kan hon börja lyssna. Ängeln har några fantastiska ord att säga om barnet som hon skall få föda.

Vi frågar: Vem är du Marias barn?
1. Han är frälsaren.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
Ängeln vet könet. Du ska föda en son.
Ängeln vet namnet: du skall ge honom namnet Jesus.  (Samma befallning får Josef, se Matteus 1:21, 25). Jesus - Yeshua – Herren frälsar.

Men vad betyder det för oss? När vi möter honom möter vi den, som klarar av att lösa oss från allt som binder och kan hela det som gör så ont i vårt inre. Ja, han kan skriva under våra skuldsedlar: BETALT JESUS! Se Jesus är ett tröstrikt namn …  

Vi frågar vidare: Vem är du Marias barn?
2. Han är Messias, den Smorde.
Ängeln säger: Han skall bli stor och kallas den Högstes son.
Jesus som stiger ned i ringheten skall bli stor. Han skall inte bara bli Marias son utan också den Högstes son.

Uttrycket Guds Son är en allmänt erkänd messiansk titel. Det står i Psaltaren 2:7. Jag vill berätta vad Herren bestämt: Han sade till mig: ”Du är min son, jag har fött dig idag.  När Jesus inviges till sin messias-gärning vid dopet i Jordan hörs rösten från himlen: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.

Men vad betyder det för oss? När vi genom dopet och tron hör ihop med honom blir vi smorda av den Smorde. Kristus gör oss till kristna. Också om oss kan Fadern säga: Denne är min Son, min dotter, mitt barn, den Älskade. I honom/henne har jag min glädje

Vi frågar en gång till: Vem är du Marias barn?
3. Han är Kung.
Ängeln säger: Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Genom dopet har Gud frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Till honom kan vi säga: Riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Vad betyder detta för oss? Alla makter och krafter som vill trycka ned oss och få oss att hänga med huvudet, måste släppa taget om oss. Frukta inte! Jag är din sköld, säger han till Abraham och till oss (1 Mos 15:1,SFB). Och med Kung David kan vi sjunga: Men du Herre är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud (Psalt 3:4, SFB).  Lägg märke till hur kroppsspråket förändras.

Vi sjunger nu med Maria hennes sång:
Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar, över Gud, min Frälsare 

Den helige Andes storhet.
Hur reagerar Maria på detta budskap?  Vi hör hur Maria ropar: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 

Det svar Maria får är 'Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.'  Utifrån de orden sjunger Apostlarna och hela Kristi kyrka med dem denna sång: 'Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria'. Här får vi två svar till på frågan:

Vem är du Marias barn?
4. Jesus är AVLAD AV DEN HELIGE ANDE.

Det betyder att Jesus är Guds son. Han är inte Josefs son. Maria som säger att hon inte haft någon man, skall få ett barn. Jesus skall födas genom ett ingripande av Gud själv. Vem kan begripa det? Gabriel säger: Tycker du att det är svårt, Maria? För Gud är ingenting omöjligt. Gud väljer att komma till oss på detta sätt.

Vem är du Marias barn?
5. Jesus är FÖDD AV JUNGFRUN MARIA.

Det betyder att Jesus är en människa som vi. Han vet vad det vill säga att leva på jorden, han begriper sig på oss. Vi begriper oss inte alltid på oss själva, men Jesus gör det. När du låter dig dras in i trosbekännelsens lovsång tillsammans med Herrens trogna i alla tider, upptäcker du vilken tröst där finns. Du upptäcker glädjen som ligger i de orden, de doftar faktiskt salighet. Gud vill ju aldrig plåga våra hjärnor. Han vill bara trösta våra hjärtan. Gud berättar för dig vem Jesus är: Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa, från synd och död han kan (Sv Psalm 113:3).

Maria hjälper oss att hitta den stora hemligheten med det kristna livet. Hemligheten heter den helge Ande. Här hittar vi nyckeln som öppnar för oss i alla instängda och omöjliga situationer. Hur skall jag orka? Hur skall jag klara av?  Hur skall jag kunna göra Jesus levande för någon människa? Svaret är: Helig ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig.  

Maria säger JA till detta uppdrag, som Gud gav henne. Maria får föda den Högstes son. Därför vördar och prisar vi Maria som Herrens moder. Marias son är den Högstes son, han är Guds son! Därför kan vi kalla Maria Guds moder!

Maria är vårt föredöme. Tillsammans med henne får du och jag säga JA till att ta emot Jesus i våra liv. Han vill födas i våra hjärtan. Fylla vårt inre med sin närvaro.  Du kan säga med Paulus: Ni lever inte längre mitt stora, stackars, duktiga, lilla, ömtåliga JAG. Nu lever Kristus i mig.

När någon varit med om något stort, vill hon gärna dela med sig. Maria beger sig till Judéen och möter sin äldre släkting Elisabet. Elisabet bär Johannes i sitt liv och Maria bär Jesus i sitt liv.

När Elisabet får höra Marias hälsning, sparkar barnet till av fröjd  i henne och Elisabet uppfylls av helig Ande och ropar med hög röst: Välsignad är du mer än andra  kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.

Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande födes Jesus i Marias liv. Maria som nu bär Jesus i sitt liv, möter Elisabet som bär Johannes i sitt liv.  Detta är första gången som Johannes och Jesus möts. Maria som bär Jesus inom sig får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Herrens ängel hade sagt till Sakarias, Elisabeths man, att att Elisabets barn skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet (Luk 1:15). Är det kanske nu som det ordet uppfylls?

När nådens under tas emot måste vi förmedla djupglädjen. Så gjorde Maria. Det viktigaste Maria lär oss idag är att det nya Jesus-livet inte dresseras fram i våra liv. Det födes fram. Det är Jesus som vill ta sin boning i oss. Han vill sitta på tronen i våra liv. Har vi inte här som i ett nötskal vad hela kristendomen innebär?

När jag bär Jesus inom mig,
då kan Jesus i mig förmedla helig Ande och djupglädje
till dem jag möter.

Den helige Ande hjälper dig där att prisa Herrens storhet, att förstå Jesu storhet och att tacka Gud för Marias storhet. Maria är vårt föredöme i att säga Ja till Gud. Hon fick förmedla Jesus till vår värld. Hon är Herrens moder. Som Maria får vi förmedla livet från Jesus till människor omkring oss.

Det är mycket som kan hända när du börjar gnola på lovsången från Nasaret!

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min Frälsare.    Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg