Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Att följa det kristna kyrkoåret

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 En förklaring 

År 1963 bildades en ”Gemensam liturgisk arbetsgrupp” i Storbritannien, ochdess uppdrag bar titeln ”Kyrkoåret och evangelieboken”: En omvärdering.”Den lade fram ett förslag om en kalender där adventstiden (december)skulle vara inriktad på förberedelserna inför Kristi första ankomst utan detbrydsamma i att försöka fira hans båda ankomster samtidigt. Den skulle ocksåsträcka sig bakåt, mot söndagarna efter pingst. Och därmed skulle kyrkoåret blimer eller mindre komplett.

Sedan dess har ytterligare försök gjorts för att förse kyrkan med en gemensamkalender och evangeliebok, särskilt lämpad för söndagens gudstjänst.Mitt syfte har dock snarare varit att erbjuda ett redskap för den personliga, dagligaandakten. Ett sådant skulle hjälpa oss, vare sig vi tillhör en så kallad liturgisk kyrkaeller ej, att varje år vandra genom hela Bibeln, från skapelsen i Första Mosebokentill dess fullbordan i Uppenbarelseboken 22. Betraktar man kyrkoåret på detta visdelar det naturligt in sig i tre lika långa perioder på fyra månader vardera.

Den första perioden sträcker sig från början av september (när det östortodoxakyrkoåret börjar och Europas församlingar firar skördefest) till december. Denlåter oss återuppleva den gammaltestamentliga historien från skapelsen och framtill Kristi första ankomst.

Den andra perioden sträcker sig från början av januari till slutet av april, med sinhöjdpunkt i pingsten. Den låter oss återuppleva skildringen av Jesus i evangelierna,från hans födelse, genom hans tjänst, till hans död, uppståndelse, himmelsfärd samtAndens gåva.

Den tredje perioden sträcker sig från början av maj till slutet av augusti ochutgörs av veckorna som följer på pingsten. Den låter oss återuppleva händelsernai Apostlagärningarna och påminner oss om att den helige Ande både är Guds kraftför vårt liv nu och en handpenning på vårt slutliga arv när Kristus kommer tillbakaUnder denna period reflekterar vi kring det kristna livet och det kristna hoppetså som det presenteras i breven och Uppenbarelseboken.På så vis framträder kyrkokalendern för oss i tre perioder, Bibeln indelar sigsjälv i tre underavdelningar och den allsmäktige Guden ser ut att ha uppenbaratsig för oss i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Denna ”trefaldighet” kan vidare kombineras i en sund, trefaldig struktur sompräglar hela den bibliska historien. Under den första perioden (september tilldecember) reflekterar vi över Gud Faderns verk och hur han genom hela Gamlatestamentet förbereder sitt folk på Messias ankomst. Under den andra perioden(januari till april) reflekterar vi över Guds Sons tjänst och hans frälsningsverk såsom de beskrivs i evangelierna. Och slutligen, under den tredje perioden (maj tillaugusti), reflekterar vi över Gud den helige Andes verk och hans gärningar så somde dokumenteras i Apostlagärningarna, Breven och Uppenbarelseboken.När vi på detta vis år efter år återupplever och högtidlighåller denna gudomligahistoria borde det leda till en sund och balanserad tro på treenigheten, fördjupavår kunskap om Bibelns miljö och innehåll och förstärka vårt förtroende för historiensGud, som alltid har verkat och fortfarande verkar för att förverkliga sinasyften före, under och efter vår Herre Jesu Kristi liv som människa på jorden tillshan kommer åter i makt och härlighet.

Till läsaren angående påsken

Boken Genom Bibeln Dag för Dag är utformad på ett sådant sätt att läsaren kanbörja sin läsning med valfri del.Exempelvis faller det sig naturligt att börja med ”Skapelsen” vecka 1 (i september)och följa den bibliska skildringen från början till slut.Somliga läsare kanske föredrar att vänta till december-januari och börja med”Födelsen” vecka 17.

En tredje möjlighet är att börja i samband med påsken i mars/april. Eftersompåsken är rörlig (inom en femveckorsperiod mellan 22 mars och 25 april) går deninte att fastställa, liksom inte heller de övriga stora kristna högtiderna i förhållandetill påskdagen.

Det bästa sättet att följa den kristna kalendern är att ta reda på påskens datumdet år då du börjar använda denna bok. Sedan, under två veckor dessförinnan (passionsveckanoch heliga veckan) läser du betraktelserna för vecka 31 (”Jesu sju ordpå korset”) och vecka 32 (”Korsets innebörd”). På själva påskdagen, samt underresten av påskveckan, kan du läsa betraktelserna för vecka 33 (”Den uppståndnevisar sig"), och under påföljande vecka betraktelserna för vecka 34 ("Uppståndelsens betydelse").

På så vis försäkrar du dig om att du under de viktiga veckorna strax före ochefter påskveckan läser de mest passande texterna. Detta gör det också möjligt fördig att passa in udda och överblivna veckor i ”tomrummen” samt att fira Kristi himmelsfärdsdag(fyrtio dagar efter påsk) och pingstdagen (ytterligare tio dagar senare).Heliga Trefaldighets dag utgör klimax; den infaller alltid söndagen efter pingst.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg