Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Jakobs brev kapitel 4

Gör bättring (Jakob 4:1–10)

Översättning

  Varav kommer fejderna bland er? Vad beror striderna på? Kommer det inte av begäret efter njutningar som för sitt krig i era lemmar? Ni är upptända av begär men får ingenting. Ni dräper och avundas men lyckas ingenting vinna. Ni strider och bekrigar varandra, men ingenting har ni, eftersom ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber så illa, bara för att ha något att slösa bort på era njutningar. Ni trolösa människor, vet ni då inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen, han blir Guds fiende. Eller tror ni att det är tomma ord, när det står skrivet: ”Med svartsjuk kärlek gör han anspråk på den ande som han låtit bo i oss”? Desto större är den nåd han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka skänker han nåd. Så underordna er då under honom. Men djävulen skall ni stå emot. Då kommer han att fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Två era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni vankelmodiga. Känn ert elände, klaga och gråt. Låt ert skratt bytas i klagorop och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Gud, så skall han upphöja er.

Kommentar

Jakobs brev speglar inte förhållandena i någon viss församling. Vi får i stället varningsord och förmaningar som tar sikte på inbördes helt olika förhållanden. Ibland kan man undra om Jakob vänder sig till sina medkristna eller om det är fråga om en missionspredikan. Den kraftiga bot- och bättringspredikan, som nu följer, kunde vara riktad till utomstående. Skildringen av deras böner stämmer väl med det som var vanligt bland hedningarna. Man kom med sina offer för att utverka gudarnas hjälp för privata syften, som kunde vara ganska omoraliska. Principen hette ”Do ut des” (Jag ger för att du skall ge). Men det troliga är nog ändå att detta bättringsrop gäller människor som gör anspråk på att vara kristna. Även Paulus fick ibland ta itu med församlingar där det fanns medlemmar som stred och processade med varandra (1 Kor 6:1 f). När Jakob här talar om att ligga i fejd och föra krig, är det inte bokstavligt menat, utan det rör sig om privata konflikter eller möjligen strider mellan olika grupper inom församlingen. Det gäller nog också uttrycket ”ni dräper”. Man kan möjligen ta det bokstavligt om man menar att Jakob här talar till hedningar. Andra förklarar det som ett avskrivningsfel. Från början skulle här ha stått ett snarlikt ord som betyder: ”ni avundas”. Men det kan också förklaras som en tillämpning av Jesu ord i bergspredikan, där han säger att den som vredgas på sin broder bryter mot budet ”Du skall icke dräpa”.

Alla sådana strider beror på ”begäret efter njutningar som för sitt krig i era lemmar”. Även Paulus talar om ”en syndens lag i mina lemmar” som ”för krig mot den lag som är i min håg” (Rom 7:23). Det är den gamla jagmänniskan inom mig. Den älskar ”världen”, inbegreppet av allt vad egennyttan kan önska sig: pengar och njutningar, framgång och makt, frihet att göra vad man vill. Det är den driften som ligger bakom vardagens alla konflikter. Men den som älskar världen kommer ohjälpligt på kollisionskurs med Gud, som har en helt annan plan för vårt liv.

De som älskar världen är ”trolösa människor”. Egentligen står det ”äktenskapsbryterskor”. Bakom det uttrycket ligger den gamla tanken på Gud som den ende rätte brudgummen, som har Israel till sin brud. Avfall betyder alltså andligt äktenskapsbrott. När Jakob varnar för det, citerar han någon skrift som gått förlorad, såvida inte ”citatet” är en sammanfattning av det som Skriften säger om den nitälskande Guden, som inte tål någon avgud vid sin sida. Det citerade ordet kan översättas på minst tre olika sätt. Troligen säger det att Skaparen, som inblåst sin ande i oss, har obetingad rätt till oss. Han älskar oss och vill inte dela den han älskar med någon avgud. Man kan inte tjäna både Gud och Mamon. Den som försöker det, måste omvända sig – i ordets ursprungliga, gammaltestamentliga mening: göra helt om och närma sig Gud. Han har all anledning att låta skrattsalvorna tystna och sluta med sitt glada håll-igång. För oss är ”klagan och gråt” inte något naturligt uttryck för ånger och skamkänsla. För judarna var de det. Olika folk och olika tider kan ha olika uttryck för sina upplevelser. Men ångern är i grunden densamma.

Lyda lagen – eller döma den? (Jakob 4:11–12)

Översättning

  Bröder, låt bli att förtala varandra. Den som förtalar en broder och dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du inte en som gör lagen utan en domare över den. Men det finns bara en som är både lagstiftare och domare, en som kan både frälsa och förgöra. Vem är då du som dömer din nästa?

Kommentar

Hade Jakob velat skriva en systematiskt ordnad samling av förmaningar, så borde detta stycke ha förts samman med det han sade om tungans synder. Men nu har han som förebild snarare haft Ordspråksboken eller någon annan samling av visdomsord, där lyssnarens uppmärksamhet hålls på helspänn just genom den ständiga omväxlingen.

Här ges en kort förmaning att inte tala illa om någon medkristen. Den som gör det förtalar ju samtidigt Guds egen lag. Han visar att man kan negligera den. Han påstår – indirekt – att man inte behöver ta den på allvar. Så har han satt sig i lagstiftarens ställe och tillåter sig att ändra på det som den Allsmäktige har sagt.

Framtiden i Guds hand – inte i vår (Jakob 4:13–17)

Översättning

  Hör nu, ni som säger: I dag eller i morgon tänker vi resa till den och den staden och där skall vi stanna ett år och driva affärer och tjäna pengar. Ni vet ju inte hurdant livet blir för er i morgon. En rök är ni, som syns en liten stund och sen är borta igen. I stället borde ni säga: Om det är Guds vilja, så får vi leva och kan göra det eller det. Nu skryter ni och tar stora ord i munnen. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han gör sig skyldig till synd.

Kommentar

Judar var ett driftigt och företagsamt släkte. De hade grundat kolonier runt omkring i det romerska riket och långt utanför dess gränser. De var köpmän och hantverkare, som höll väl reda på var de bästa utsikterna fanns till arbete och förtjänst. Vad Jakob här återger kan vara avlyssnat i ett samtal mellan goda vänner och affärsbekanta. Det han vänder sig emot är den självklara förutsättningen att man kan göra upp sådana planer på egen hand, alltså just vad det sekulariserade västerlandet anser självklart. Människan har tagit sitt liv i egna händer. Man gör sina beräkningar på grundvalen av faktorer som man anser mer eller mindre självklara: fred och hälsa, löner och priser. Flertalet har ingen tanke på Gud. Några kostar på sig en bön om välsignelse över sina planer, i synnerhet när det gäller osäkra faktorer som man inte råder över. För andra vaknar tanken på Gud först om det kommer ett allvarligt streck i räkningen. Men då blir han ett problem. Man undrar hur han styr när sådant kan hända.

Mot detta ställer Jakob den verkliga tron, som vet om sitt totala beroende och tar varje ny dag som en gåva ur Guds hand. Gud är inte till för att vaka över att våra planer går i lås. Det är vi som skall foga in oss på vår plats i Guds planer.

Som avslutning kommer ett tänkespråk som har en vidare syftning men passar in också här. Det är den negativa formuleringen av en sanning, som Jesus har formulerat positivt med orden: När ni vet det, saliga är ni då om ni gör det. (Joh 13:17)


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

Jakobs brevVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg