Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 47 - Den helige Ande IX - Alla får Anden på ett härligt pingstmöte

 

Kära du som har förväntningar och du som kippar efter Anden!

Förra vandringen började med att vi gick i demonstrationståg:
Hör hur ropen skalla - Anden åt alla!

Kungen fick lugna ned oss något. Han ville först göra oss beredda för nästa stora händelse i kristenheten: Andens utgjutande på Pingstdagen.

Nu är det Pingstdagens morgon. Vi drar oss mot tempelplatsen. Där finns ett hus, där vi samlas med de 120 som redan är där (Apg 1:15). Ingenting särskilt händer först. Alla är stilla.

 

Glad pingst!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Temat för denna vandring är 'alla får Anden på ett härligt Pingstmöte.'.
På denna vandring finns det två huvuddelar och några underavdelningar

Del 1: Lukas berättar i Apostlagärningarna 2:1-13

 1. Skördefest och Lagen i våra hjärtan 
 2. Plötsligt 
 3. Våldsam storm oc tungor som av eld 
 4. Främmande språk 
 5. Fromma judiska män 
 6. … från alla folk under himlen 
 7. Babel och Pingst 
 8. Vad är innebörden i Pingstdagens händelser 

Del 2: Petrus läser dagens text - Apostlagärningarna 2:14-21
 1. Billiga argument, 14-15 
 2. Joels profetia, 16-21

 

 

DEL 1: LUKAS BERÄTTAR
Apg 2:1-13

När Pingstdagen hade kommit var de alla samlade.

Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade efter som var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: 'Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.' De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: ' Vad kan detta betyda? Men andra sade hånfullt: 'De har druckit sig fulla av sött vin.'


1. Skördefest och lagen i våra hjärtan
När Pingstdagen hade kommit …

Pingstdagen är en stor judisk högtid. Ordet pingst kommer av det grekiska ordet pentekosté = den femtionde. Det är femtio dagar efter påsk. Judarna firar nu veckofesten, se 2 Mos 34:22. Denna fest har två firningsämnen.

Dels är det en skördefest där förstlingsoffren av den nya grödan bärs fram. Jesus var vetekornet som fallit i jorden och dött. När vetekornet dör så bär det rik frukt. Nu skulle de första kärvarna bäras fram. Och vilken skörd denna pingstdag! Tretusen som vände om och lät döpa sig.

Nu finns det annat firningsämne på Veckofesten. Man firar den till minne av Lagens utgivande på Sinai. Det finns en stor likhet mellan det som händer på Sinai och det som händer på Pingst. På båda ställen är det fråga om den levande Gudens närvaro för att skapa en församling, ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap. De synbara tecknen på den levande Gudens närvaro är på båda ställen storm och eld. Profeten Jeremia jämför i kapitel 31 det gamla förbundet som slöts på Sinai med det förbund som Gud skall sluta i kommande dagar. På båda ställena är det Lagen som ges. På Sinai ges lagen skriven på stentavlor. På Pingst skrivs Lagen i deras hjärtan, (Jeremia 31:31-34).

 

2. Plötsligt
Då kom plötsligt...

Nu sägs det i vers 1 att då Pingstdagen kom var de alla församlade. De som nu samlas är förmodligen de 120 som omtalades i föregående kapitel, Apg 1: 13-15.

Jesus hade givit löftet om den helige Ande, 1:4-5. Genom den helige Ande skulle de få kraft att vittna om Jesus, 1:8. Nu väntar de i bön på att löftet skall uppfyllas, 1:14.

Det är Gud själv som bestämmer, när löftet skall uppfyllas. Vi kan endast vänta i tro. Det står inte att lärjungarna blev mer och mer uppfyllda av den helige Ande. Det berättas inte om några religiösa metoder, genom vilka de kan komma i besittning av Anden. I vers 2 sägs det att det hela kommer plötsligt. Även om de väntat och var beredda på att något skulle hända, kom det tydligen rätt så överraskande. Lägg också märke till att det står att de satt. Vi skulle väntat att det stod att de stod och bad. Eller att de låg på knä bad. Men de satt. De var nog lutheraner.

 

3. Våldsam storm och tungor som av eld
När Pingstdagen hade kommit var de alla samlade.

Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala (Apg 2:1-4)

Johannes Döparen hade sagt att den som kommer efter honom skall döpa i helig ande och eld.
Här finns nu Anden i stormen, vinden.
Men också i elden: Tungor som av eld.
Här finns nu både molnstoden och eldstoden som var tecknet på Guds närvaro vid uttåget ur Egypten.

Elden är ett utryck för Guds närvaro och Guds helighet. Mose såg törnbusken som brann men inte brann upp (2 Mos 3:2). Israels barn såg molnskyn och elden på Sinai (2 Mos 19:16-18). Elden ett uttryck för Guds helighet. Arons söner bar fram främmande eld. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem (3 Mos 10:1-2). Vår Gud är en förtärande eld (Hebr 12:29).
Elden också en bild av försoningen. Läs Jesaja i 6 m det glödande kolet från altaret.

Elden som är ett uttryck för Guds helighet och Guds herrlighet blir nu på Pingstdagen synlig och sätter sig på apostlarna. Precis som vinden fyller hela huset så fördelar sig tungor av eld och stannar på var och en.

Lägg märke till att den helige Ande räcker till för alla. Han kommer personligen till var och en av dem som finns med i skaran. Ingen blir utan. Det sker ingen nivågruppering där somliga får Anden och andra blir utan Lukas skildrar pingstundret med en återhållsam saklighet. Guds väsen och närvaro kan endast antydas. Vinden var som en storm. Elden var tungor som av eld. För Johannes Döparen är Anden som en duva, (Joh 1:32).

Det löfte de fått var att de skulle bli döpta med den helige Ande.
När löftet uppfylls står det att då uppfylldes alla av den helige Ande.

            

4. Främmande språk

Vad är det som händer? De började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
Vad är det som den helige Ande nu gör? Anden utrustar för tjänst. Ingen får Anden för att själviskt njuta av sina upplevelser. Anden ger dem kraft att vittna om vad Gud gjort genom Jesus.

Tungotalet var inte en predikan utan en tillbedjan, lovsång, tacksägelse. Alla prisar på samma gång Gud. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.

Detta tungotal leder inte människorna till tro. Det gör först Petrus predikan. Mera därom längre fram. Trots detta är det något fantastiskt som här sker. Dessa lärjungar som kände Gud och trodde på honom långt tidigare och kunde be med en uthållighet och ett allvar, som skulle få oss alla att blygas, de börjar nu be till Gud och prisa honom som aldrig förut.
Genom den helige Ande står nu Guds verklighet och härlighet så blixtrande klar för dem att de fullständigt glömmer sig själva och allt omkring dem och endast kan prisa och tillbe Gud. Det de ser av Guds herrlighet, Guds vishet, Guds helighet, Guds kärlek - det överträffar allt mänskligt tänkande härom. Inga vanliga ord räcker till. Guds väldiga gärningar kan endast lovprisas i andra tungor.

            

5. Fromma judiska män

Människor strömmar till från alla håll. Där fanns många pilgrimer från många delar av världen. De var, säger Lukas, fromma judiska män från alla folk under himlen. Större delen av det judiska folket bodde ju vid denna tid i olika länder utanför Palestina. En del av dem flyttade på äldre dar tillbaka till fädernas land och bosatte sig där. De bodde i Jerusalem, skriver Lukas. De ville sluta sina dagar på den plats där enligt profeten Sakarja Messias en gång skulle uppenbara sig, (Sak 14:4). Vid de stora judiska högtiderna kom också många judiska pilgrimer till Jerusalem. Dessa fromma judar strömmar nu till. Skaran omkring lärjungarna växer.

En stor rörelse uppstod, säger 1917.
Förvirringen blev stor, 
säger X2000.
Alla blev mycket uppskakade, 
säger Folkbibeln.

Man förvånar sig över att var och en nu kan höra sitt eget hemlands tungomål talas. Om lärjungarna nu var uppfyllda av den helig Ande så blev dessa uppfyllda av häpnad och förundran, säger 1917.
De blev utom sig av förvåning säger X2000.
De blev alla mycket häpna och förvirrade, säger Folkbibeln.
Lärjungarna var trygga och trosvissa.
Dessa fromma judar var förvirrade, osäkra, frågande.

Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.'

Lägg märke till att det är företrädare för hela Israel som här samlas. Alla dessa kunde säkerligen arameiska, de palestinensiska judarnas modersmål på den tiden. Det de nu hör är språket i det land där de själva bodde som främlingar. Det var deras andra modersmål. De språk som de får höra är alltså verkliga språk. Lärjungarna fick Andens gåva att tala språk som de själva inte hade lärt sig. Petrus predikar sedan för folket. Säkerligen gör han det på arameiska. Alla förstår detta språk. Men genom Pingstdagens språkunder vill Gud göra klart att evangelium skall nå ut till alla folk.

            

6 … från alla folk under himlen
Här räknas nu en mängd länder och folk upp.

Parter - judar som bodde i Partien sydost om Kaspiska havet.
Meder - invånare i Medien, som låg mellan Tigris och Kaspiskahavet.
Elamiter - invånare i Elam, ett land öster om Babylon,
Mesopotamien - 'landet mellan floderna' Eufrat och Tigris,
Judeen - landskap i Palestina.
Kappadokien - landskap i östra delen av Mindre Asien.
Pontos - landskap i Mindre Asien, vid Svarta havet, se 1 Pet 1:1.
Asien - en romersk provins i västra delen av Mindre Asien. Den omfattade bl.a. landskapen Mysien, Frygien, Lydien. Huvudstad var Efesus.
Frygien - ett landskap i Mindre Asien. Där fanns städerna Kolosse, Laodicea och Hierapolis.
Pamfylien - ett landskap i Mindre Asien.
Egypten - landet kring Nilen Cyrene huvudstad i Libyen, på Nordafrikas medelhavskust.
Rom, -huvudstad i det romerska riket.
Judar - de som tillhör Israels folk av födsel.
Proselyter - de som från hedendomen gått över till judendomen.
Kretensare - invånare på ön Kreta
Araber - invånare i Arabien, norra arabiska halvön.

'Trots att vi som nu är här, vill de säga, kommer från så många olika håll av världen hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar'.

            

7. Babel och Pingst

Man har i denna händelse på Pingst sett en motpol till berättelsen om Babel. I Babel ville man bygga ett torn. Babels torn skulle ge Babel ett stort namn. Babel skulle bli världsbäst.

Men vad blir resultatet? Jo, man börjar babbla. Det är i Babel man börjar babbla. Man talar förbi varandra. Den ene förstår inte den andres tungomål (1 Mos 11:7).

När människor blir uppfyllda av människors väldiga gärningar, talar man förbi varandra, man går som främlingar för varandra, förstår varandra inte. Det gjorde JAG...och då sa JAG.

När människor blir uppfyllda av Guds väldiga gärningar börjar man förstå varandra. Människor hittar varandra. Men lägg märke till att människor på Pingst inte blir likriktade. Alla får av den helige Ande individuell behandling. Var och får sitt språk. Men alla förstår varandra.

            

8. Vad är innebörden i Pingstdagens händelser?

Messias utgjuter sin Ande. Messias, Kristus, har segrat över Synden, Döden och Djävulen. Han har blivit upphöjd till Faderns högra sida och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande (Apg 2:33).

Det är Messias som nu utrustar sitt folk att vara hans vittnen. Genom den helige Ande konstitueras den kristna kyrka till det nya Israel. Uppgiften för det nya Israel, kyrkan, är att i första hand vinna över det gamla Israel till tron på Jesus Messias.

Pingsten kan inte upprepas. Precis som Jesus dör en gång för alla, så utgjutes Guds Ande en gång för alla. Precis som Golgota inte kan upprepas, så kan det inte bli en ny pingst. Men precis som man kan få del av korsets välsignelse idag så kan man få del av pingstens välsignelse idag. När man idag får del av den helige Ande, upprepas inte allt som hände på Pingstdagen: Dånet, stormen, elden etc.
Den helige Ande är nu sänd till kyrkan, församlingen, en gång för alla. Lägg märke till att tungomålstalandet om Gud väldiga gärningar inte leder människor till tro. De blir förvirrade, osäkra. Är man osäker vill man fråga. Man vill ha en förklaring. Eller en bortförklaring.. En del frågar: Vad kan detta betyda?
Andra börjar skämta och gyckla. Andra sade hånfullt: 'De har druckit sig fulla av sött vin' (X200 bjuder på halvjäst vin.)


Men då stiger Petrus fram ...

DEL 2: PETRUS LÄSER DAGENS TEXT
Apg 2:14-21:

Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: 'Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel…

1. Billiga argument avslöjas, v 14-15

Innan Petrus läser dagens text konstaterar han lugnt och sakligt att dessa som talar i tungor inte är berusade (v 14-15). Med så billiga argument, kan man inte avfärda den helige Andes verk. Billiga argument vittnar om osäkerhet och okunnighet. Vår jargong är ofta ett uttryck för detta. Vi döljer vår osäkerhet bakom hurtfriskhet. När Gud kommer för nära och vill beröra mig uppstår ofta en stor rädsla.

Sedan fortsätter Petrus i samma lugna och sakliga ton och säger att det som nu skett är en uppfyllelse av Joels profetia.

            

2. Joels profetia, v 16-21

Profeten Joel har sagt att Guds ande skall utgjutas över alla människor. Vad som alltså skett på Pingstdagen är att den andra av Gamla Testamentets framtidssyner har gått i fullbordan. Anden skulle ju inte bara komma över vissa. Allt kött, alla människor som tillhör Guds folk, ska få Anden.

Petrus utlägger inte Joels profetia. Han läser den (v 16-21) Han låter den tala för sig själv.

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud:
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era unga män skall se syner
och era gamla män skall ha drömmar.
Ja. över mina tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
och de skall profetera.
Jag skall låta under synas uppe på himlen
och tecken nere på jorden,
Blod, eld och rök.
Solen skall vändas i mörker
och månen i blod,
innan Herrens dag kommer,
den stora och härliga.
Och det skall ske
att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Vad händer då Gud utgjuter sin Ande?
Könsgränserna upphävs:
Både söner och döttrar får Guds Ande. De skall profetera.
Generationsgränserna upphävs:

Både gamla män och unga män får Guds Ande. Gubbarna får något drömmande i blicken och ynglingar ser syner.
Det är en märklig profetia. Man måste inte längre vara något särskilt, profet eller kung, för att få Guds Ande. När Guds Ande kommer då försvinner motsättningar och murar mellan människor.
Gränserna mellan könen kommer att upphävas. Både söner och döttrar ska profetera. Gränserna mellan generationerna försvinner. Guds Ande rör både vid unga män och gamla män. Gud varken kasserar eller pensionerar.

De sociala gränserna upphävs:
Det mest märkliga i Joels profetia var väl att också de sociala gränserna skulle upphävas. På Joels tid var det bara de rika som fick Guds välsignelse. Inte de fattiga. Tecknet på att man var välsignad av Gud var rikedom och jordisk välfärd. Men nu ska även tjänarna och tjänarinnorna få Guds Ande. Petrus utlägger inte Joels profetia. Han bara citerar den. Och när han kommer till sista versen om att var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad, (v 21) så leder detta Petrus till att börja predika om Jesus.

Men Petrus behöver som alla goda förkunnare en vecka på sig att förbereda denna predikan. Så väl mött till nytt Pingstmöte i nästa vandring.

 

 

Reflektion 
Samtala med dig själv eller med någon annan:

 • Varför firade judarna Pingst?
 • Varför tror jag (och du) att de första pingstvännerna var lutheraner?
 • Berätta om manifestationerna på Pingstdagen.
 • Varför gav Gud dem gåvan att tala främmande språk?
 • Berätta om reaktionerna på manifestationerna.
 • Vad var det för folk som blev ögonvittnen till pingsthändelsen?
 • Likhet mellan Babel och Pingst - och skillnaden?
 • Vad är innebörden i Pingstdagens händelser?
 • Varför blir det så ofta sura reaktioner på Gud när han kommer nära?
 • Vad hade profeten Joel sagt?

 

 

           Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg