Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 48 - Den helige Ande X - Alla leds av Anden i ett nytt förbund

  

 

Kära Pingstvän!

Jag förmodar att du blivit en sådan nu. En mycket kär vän av Pingstens budskap. Och därför gläder du dig över att få fördjupa dig i detta. Vi har sett framtidsvisionerna i Gamla Testamentet. Vi har hört hur Lukas spelar preludium i A:dur. Vi träffade då folk som stod på tröskeln mellan Gamla och Nya Testamentet. Vi har gripits av förväntningarna som de hade. Vi har sett hur den första framtidsvisionen blev uppfylld, då Anden kom över Jesus Messias, den nye kungen. På vandring 46 förberedde oss Kungen på hur vi kan få ta emot Anden. Den förra vandringen lät oss vara med om ett härligt Pingstmöte i Jerusalem. Anden kom över alla. Det var den andra framtidsvisionen. Och denna gång skall vi se hur detta för människor samman i ett nytt förbund. Den tredje framtidsvisionen är på väg att landa.

Därför startar vi nu tillsammans med Petrus i Apostlagärningarna 2:22-47

Välkommen att följa med!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

På denna vandring 48 där vi nu går in i Apostlagärningarna kapitel 2:22-47 skall vi få se hur Petrus leder oss steg för steg in i det nya förbundet. Det han säger mynnar ut i dopet som binder oss samman med Jesus och med varandra. Vi blir Guds folk, vi blir Kyrka. Det som händer med oss uttrycker Paulus så här i 1 Kor 12:13

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

De sex stegen:

 1. Jesus har segrat över döden,
 2. Jesus har blivit upphöjd
 3. Lyssna in vad som hänt!!!
 4. Omvändelse!
 5. Från Jesus kommer två gåvor
 6. Gå in i förbundet
  Reflektion
 

Steg 1: Jesus har segrat över döden, v 22-24

Israeliter, lyssna till dessa ord:
Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.
Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.
Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

Det var ett stort bekymmer på denna tiden: Vart har Guds Ande tagit vägen? Varför finns inte längre några profeter, drivna av den helige Ande? En del svarar så här: Vi får inte Anden därför att vi inte håller Lagen tillräckligt. Vi är inte rena nog.

När Petrus därför säger att NU har det skett som Joel talade om (se Apg 2:14-21), då spetsar de sina öron och frågar: Hur då? Hur har Israels folk nu blivit så rent, att Anden kan komma till dem?

Då börjar Petrus predika. Men han talar då inte om Ande och pingst och eld och lågor. Han talar om Jesus. Jesus dog och uppstod. Synden är försonad. Reningen är gjord genom Jesus. Det är HAN som åstadkommit reningen. Det är HAN som nu utgjuter Anden. Det är HAN som gör att den HELIGE Ande nu kan ta sin boning i dem. För Jesu skull får vi Anden.

Därför uppmanar nu Petrus dem att verkligen lyssna: Israeliter, lyssna till dessa ord. Han har något viktigt att säga. Det som hänt på Pingstdagen hänger ihop med det som tidigare hänt med Jesus från Nasaret.

Han var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraft-gärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Gud själv hade varit verksam bland dem genom det som Jesus gjorde. De under som Jesus gjorde pekade på att han var sänd av Gud. Det var Gud själv som gjorde dem genom honom. De hade själva varit med om dem. De visste vad som hänt. Men hur hade de tagit emot Guds gärningar? Vad har de gjort med den som Gud sände?

Ni tog inte alls emot honom. Tvärtom: Ni dödade honom. Med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Ni lät de laglösa romarna döma honom och döda honom. Ni lät detta ske!!!

Petrus ställer dem inför hela vidden av deras skuld. Lägg märke till att synden här icke ses som moraliska synder. Petrus talar inte om girighet, bedrägeri eller orenhet. Han talar om deras ställning till Jesus och till Gud. Otron tycks vara den stora synden. När den helige Ande kommer, säger Jesus i Joh 16:8-9, skall han överbevisa världen om synd . ty de tror inte på mig. De stötte bort den hand som ville rädda dem. Ja, vad har de gjort med den som Gud sände?

Men den som de låtit döda, lät Gud leva. Gud uppväckte honom. Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Ordagrant står det 'dödens födslovåndor'. Döden liknas vid en havande kvinna. Döden kunde inte behålla Jesus, precis som en havande kvinna inte kan behålla sitt foster. Jesus är den förstfödde från de döda (Kol 1:18).

Varför var det inte möjligt för döden att behålla Jesus? Det står: eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Döden kan bara behålla den som den fått sätta syndens bojor på. Syndens lön är döden (Rom 6:23). Jesus var ingen syndare. Där fanns ingenting att ta tag i hos Jesus som döden kunde hålla i. Döden kunde inte hålla honom kvar.
(Se mer om detta i vandring 30 , nederstigen till dödsriket).

Men varje gång vi syndar, binds vi av syndens bojor. Vi blir dödens fångar. Varje gång vi bekänner våra synder och tar emot förlåtelsen för Jesu skull, ramlar alla bojor och snören och trådar som binder oss. Förlåtelse-ordet som riktas till oss i kyrkan kallar vi för avlösningen - vi löses från det som binder oss.

Sedan Petrus talat om Jesu död och uppståndelse, tar han fram ett skriftbevis ur Gamla Testamentet. Han citerar den 16:e psalmen. Den är skriven av David. Denna psalm är en profetisk psalm, som handlar om en annan konung än David. David själv har förutsagt Jesu uppståndelse. (v 25-31). Det är denne Jesus, som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det, säger Petrus. (v 32)

Jesus har dött och uppstått, säger Petrus. Detta är grunden. Ur den kan det nya Livet börja spira.
Låt oss nu ta steg 2.


Steg 2: Jesus har blivit upphöjd

Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: 'Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.' Apostlagärningarna 2:33-35

Efter uppståndelsen har det skett något mer, säger Petrus. Gud har upphöjt honom med sin högra hand. Han har bestigit tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida. Som en följd av denna upphöjelse har han fått ta emot den helige Ande av Fadern. Just därför kan han nu utgjuta Anden över de första kristna. Sedan citerar Petrus Psalm 110 som ett skriftbevis på Jesu himmelsfärd.

Herren sade till min Herre:
Sätt dig på min högra sida,
Tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.

Det är Herren, den himmelske Fadern som uppmanar Davids Herre, Messias, att sätta sig på den himmelska tronen. Fienderna, alla djävlar och makter och krafter som vill förstöra livet för oss, är besegrade. Dyker de upp och vill plåga oss får vi peka för dem åt två håll:

Först på korset där de är besegrade.
Sedan på marken under Jesu fötter.
Där finns reserverad plats för dem. Försvinn dit!

Jesus har segrat över döden. Jesus har blivit upphöjd. Han vill nu gjuta ut sin Ande över oss. För att det skall kunna ske med oss behöver en rening ske. Vi kan inte ta emot Anden om vi vänder ryggen till. Och vi kan inte ta emot Andens strömmar av levande vatten om det redan är upptaget i vårt inre av synd och smuts och skräp. Då blir det bara en dusch på utsidan.
Nu är vi beredda att ta steg 3.

Steg 3: Lyssna in vad som hänt!!
Nu kommer några laddade ord av Petrus i vers 36.

Därför skall hela Israels folk veta
att denne Jesus som ni korsfäste,
honom har Gud gjort både till Herre och Messias.

Hela Israel folk ...
Det som Petrus nu vill säga gäller inte bara präster och skriftlärde och personer i ledande ställning. Det gäller hela Israels folk.

skall veta
Det som nu har hänt kan man få full visshet om. Det är inte fråga om antaganden, meningar och fantasier från religiöst upphettade hjärnor. Det är något man verkligen kan veta något om. Ni skall veta

att denne Jesus som ni korsfäste
Denne Jesus kände de till.
De hade ryckt på axlarna åt honom.
De hade skakat på huvudet åt honom.
Spottat på honom.
Gycklat med honom.
Och vad mer är: De hade gjort sig av med honom.
Korsfäst honom. Dödat honom.
Men nu kommer Petrus med det oerhörda påståendet om denne Jesus som de gjort sig av med

honom har Gud gjort både till Herre och Messias.
Det som hänt med Jesus genom hans död och uppståndelse är ett Guds handlande. Den de kämpat emot när de slog ned Jesus, var Gud själv.
Detta var det oerhörda.
De som menade sig stå nära Gud, de var Guds fiender.
Denne Jesus är nu Herre och Messias.

Han är HERREN.
Han har det heliga gudsnamnet, namnet över alla namn.

Han är MESSIAS,
den smorde, den av Gud krönte konungen över Israels folk.

Och så har Petrus slutat att tala. Hans tal slutar inte med någon appell. Ingen uppmaning till aktivitet och förnyade ansträngningar.
Men det han har sagt, det har ändå nått fram.
Åhörarna står där först som förlamade.
Nu var det inte längre fråga om 'Vad betyder detta?'
Nu kan man inte avfärda det med hån och gyckel.

Steg 4: Omvändelse!

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder bliv förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.' Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: 'Låt er frälsas från detta bortvända släkte.'
Apostlagärningarna 2:37-40

När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem
Orden träffade dem i hjärtat, säger X2000.
Det stakk dem i hjertet, säger den norske Bibelen.
De kände ett styng i hjärtat, säger 1917, så ock Giertz.

Vi sjunger om detta 'styng' i Svensk Psalm 161:1

Helige Ande, låt nu ske
undret som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få se
eld ifrån himmelen falla.
Oss ock ett styng i hjärtat giv,
stynget som blir vår själ till liv.
Helige Ande, hör oss.

De ställer frågan:
'Bröder, vad skall vi göra?'

Frågan har en förtvivlad klang. Petrus har ju tidigare talat om vad Gud har gjort och vad de har gjort. Nu kommer frågan om det finns någon ny gärning att göra?

Lägg märke till att de kallade apostlarna bröder. Det måste ha legat en värme i Petrus skarpa predikan. De har fått förtroende för apostlarna. De vänder sig till dem som till bröder, från vilka de kan vänta råd och hjälp.

På deras fråga har Petrus ett alldeles bestämt svar:

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
V 38

De måste vända sig bort från synden, skulden. När man gör så, erkänner man att man har handlat illa. Men omvändelsen är inte bara att man vänder sig bort från något. Man vänder sig också till något. Och Petrus ger dem alldeles klart besked om vart de skall vända sig: Till Jesus Kristus. Jesus har dött och uppstått för dem. Jesus kan åstadkomma det som de själva inte kan klara av. Han kan tvätta dem. Han kan rena dem.
Detta sker genom dopet. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. När Jesu namn nämns över den som döpts blir den personen Jesu egendom. Jesus tar över hans skulder.

Steg 5. Från Jesus kommer två gåvor

- Era synder blir förlåtna.
Jesus utplånar det gamla syndalivet. Det gamla livet begravs i dopet och skulden utplånas. Segern på Golgata når oss i dopet, se Rom 6:3 ff.

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
(Romarbrevet 6:3-4 enligt X2000)

- Då skall ni få den helige Ande som gåva.
Dessa som var Messias mördare och fiender får den helige Ande som gåva. De får precis samma gåva som Jesu lärjungar, som vandrat med Jesus.
Ni får den helige Ande som gåva

Detta är nåd!
Verklig förlåtelse och upprättelse!
Här finns inga 'kanske' och inga 'men' och inga 'om'.
Här finns inte heller någon uppmaning att bedja om den helige Ande.

Bönen om den helige Ande har ingen som helst nytta om man inte vill omvända sig till Jesus. Men den som vänt om och blivit renad av Jesus får som gåva den helige Ande.

Och ni säger Petrus till dem som lyssnat och blivit förskräckta över hans predikan, att löftet gäller dem.

Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

Lägg märke till hur förskräckta syndare uppmanas att gripa fast om
Guds löften.

Lägg också märke till att barnen nämns här. Också barnen skall höra till den räddade skaran. Barnen är inte för små för att bli frälsta. Om det brinner i ett hus och det finns barn därinne, säger man inte att de skall lämnas kvar där, eftersom de är för små för att bli räddade.

Löftet gäller också alla dem långt borta. Det syftar i första hand på de judar som bor i förskingringen.
Men sedan öppnas också missionens mål: Alla folk skall göras till Jesu lärjungar. Blicken riktas på hedningarna. Också de skall få del i det som i dessa dagar händer i Jerusalem.
Alla dem som är långt borta - det syftar därför också på oss nordbor som fryser bland isbjörnar och snödrivor.
Alla dem som är långt borta - det syftar på alla fattiga människor omkring oss som håller allt detta på långt avstånd i sina liv.

Petrus predikan har träffat dem. De börjar ana nåden i Jesus Kristus. Men ändå tycks de tveka om att ta steget över till Jesus. Därför står det: Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: 'Låt er frälsas från detta bortvända släkte.'

Säkerligen fanns det många, som trots att de klart såg sin skuld, kom med invändningar.

Är då inte vi israeliter?
Har vi inte levt fromt?
Har vi inte hållit Guds bud?
Vi är ju inga gudlösa hedningar.
Måste vi verkligen omvända oss?

Särskilt svår måste omvändelsen vara för den som menar att han inte behöver omvända sig, för dem som menar att han levt fromt och rätt.

Med många andra ord vittnade Petrus, står det. Det pekar på hans själasörjaromsorg och iver.
Han uppmanar dem :
Se till att ni blir räddade ...
Låt er frälsas

Det är verkligen fråga om en räddning, en frälsning. Det gäller inte bara en fördjupning av deras religiösa kunskap. Inte en moralisk upprustning av deras liv.

Att tveka och fråga och betänka sig, det kan kosta mig livet. Det gäller att med en gång låta sig räddas ur det brinnande huset. Detta säger Petrus till moraliskt högtstående och fromma människor.

Det de skall bli räddade undan är detta bortvända släkte.
Detta bortvända släkte - det uttrycket syftar här på dem som låtit döda Jesus och inte vill erkänna honom. Det gäller att ta avstånd från dem och låta rädda sig, så att de inte blir dragna i fördärvet.
Detta bortvända släkte - vad betyder det för oss? Vad är det för sammanhang vi lever i som påverkar oss, binder oss, styr oss och som vi behöver bli räddade från?

Lägg märke till orden: Se till att ni. Låt frälsa er. Frälsningen är Guds egen underbara gärning. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det (Ef 2:8). Men frälsningen sker inte utan vår vilja. Syndaren måste säga sitt JA till frälsningen.
Se till att ni blir räddade! Låt er frälsas!

Steg 6: Gå in i det nya förbundet

Apostelns uppmaning har en oerhörd verkan. Församlingen får omkring tre tusen nya medlemmar. Genom dopet går de in i det nya förbundet, in i kyrkan, in i Guds folket Var och en som lät döpa sig fick som dopgåva den Helige Ande. De blev fyllda av ett liv som övergick allt vad de kunnat ana eller drömma om. Jesu löfte om att de skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10) gick i uppfyllelse för dem.

Men vad hände sedan? Lukas berättar i Apg 2:42-47

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut åt alla , efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmet bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Man skall inte kalla Pingstdagen för Kyrkans födelsedag. Kyrkans födelse går långt tillbaka i tiden. Kyrkan föddes 4.000 år tidigare med förbundet med Abraham. Men nu sker en himmelsk nytändning för Guds folk. Alla löften i det gamla förbundet strålar samman i Jesus.

Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja.
Därför får de också genom sitt amen,
för att Gud skall bli ärad genom oss.
Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har satt sitt sigill på oss
och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan

(2 Kor 1:20-22).

De blev nu inlemmade i Kristi kropp och fyllda av den helige Ande. De räknade nu inte längre med sin egen duktighet utan lät sig ledas av den helige Ande. Livet med Anden som mentor vid deras sida och Anden som inre motor fungerade.

Och nog var det mycket som hände. Himmelen öppnades över dem. Där skedde tecken och under. Och där var både fruktan (v 43) och jublande, innerlig glädje (v 46). Om du lär dig frukta Gud behöver du inte vara rädd!

Deras hjärtan fick himmelska kontakter. Men deras fötter stod stadigt på jorden. De fick faktiskt fyra B:n att stå på.

Men nu orkar inte du mer för en här gången. Hur man lär sig stå och gå på fyra b:en skall vi tala om längre fram på dessa vandringar.

 

Reflektion

Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Jesus har läst texten från Joel.
  Men vad predikar han om?
  Varför kunde inte Jesus behållas av döden?
 2. Vad hände när Jesus blev upphöjd?
  Vad ska man säga till djävlarna som vill förstöra Livet?
 3. Vad gjorde folket med Jesus? Och vad gjorde Gud?
 4. Vad menas med omvändelse?
 5. Vilka två gåvor ger Jesus till dem som vänder om?
  Tänk till:
  Vad menas med att löftena gäller barnen?
  Vad menas med att löftena gäller 'dem som är långt borta'?
  Vad menas med 'detta bortvända släkte'?
 6. Hur kommer man in i förbundet?
  Tänk till:
  När är kyrkans födelsedag?

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg