[an error occurred while processing this directive]
 EV Joh: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

HAN SÅG OCH TRODDE

Det tredje avsnittet ur Ivarsson-Danielssons bok om Johannesevangeliet, "Han såg och trodde", är den berömda berättelsen om bröllopet i Kana, som Johannes ensam berättar. Texten handlar om något man inte tror att den handlar om. Vi förs in i det allra mest centrala i Jesu gärning.

"Se himmelrikets dag är här Till bröllop är du bjuden
och bordet dukat, kom, var med. Sin brudgum väntar bruden.
Av vinet som i Galileen blev öst ur krukorna av sten
skall alla släkten dricka."
(Sv ps 436:3)

En välsignad läsning önskar

Bröllopet i Kana
Joh 2:1-11

Det första under som Jesus utför sker i familjekretsen. I detta ligger en djup hemlighet. Det är Guds familj som ska få se himlen öppen. I och med Jesu första under börjar Guds härskaror att verka i Faderns älskade Son.

Det betonas att det är i Kana i Galileen som undret sker. Johannes vill fastställa platsen så säkert som möjligt. Ingen skulle behöva hållas i tvivel, allt skulle kunna kontrolleras. Innan vi går vidare, ska vi något beröra bröllopets sedvänjor och innebörd i Bibelns värld.

Ett bröllop höll på i flera dagar, ibland uppemot en vecka. Därför var det inte så märkligt att vinet tog slut. Det var naturligtvis svårt att beräkna hur mycket vin som skulle gå åt vid en så lång fest.

Ändå var situationen djupt pinsam på ett sätt som vi västerlänningar inte kan förstå. I den orientaliska miljö som det är fråga om här (kom ihåg att Jesus och lärjungarna var asiater från Mellanöstern!) är frikostig gästfrihet något närmast heligt. Att inte kunna bjuda sina gäster ordentligt var en skandal. Det kunde till och med leda till åtal om man inte levde upp till sina åligganden som bröllopsvärd!

Men det finns också en annan och djupare anledning till att Jesus utför sitt första under vid ett bröllop. I Nya Testamentet är bröllopet med dess måltidsgemenskap och festglädje en av de starkaste bilderna för himmelriket, där brudgummen Kristus ska vigas vid sin brud, som är hans folk.

Bröllopet i Kana får förebilda och symbolisera den innerliga atmosfären av kärlek, glädje och gemenskap i Guds rike. Som den himmelske brudgummen är Jesus närvarande vid bröllopsfesten i Kana och visar att gudsriket är nära.

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen,
och Jesu mor var där.

(Joh 2:1)

"På tredje dagen" hölls bröllopet. Att ett viktig skeende leds i fullbordan på den tredje dagen är ett vanligt bibliskt tema. Mest känt är givetvis Jesu uppståndelse från de döda.

Här räknas dagarna från det att Jesus kallar sina första lärjungar med uppmaningen "följ mig". Därpå vidtar en med tanke på avståndet rask vandring från Jordan till Kana.

Samtidigt anger de tre dagarna en utveckling i lärjungarnas vandring med Jesus, från kallelse till tro.

Att "Jesu mor var där" tyder på att hon anlände före de andra bröllopsgästerna och att hon antingen var närstående släkting till brudparet eller tillhörde den intimaste vänskapskretsen. Detta förklarar också den centrala roll som hon spelar i berättelsen.

Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
(Joh 2:2)

Maria fanns redan på plats. Jesus blev bjuden, givetvis i egenskap av son till henne. Om lärjungarna — eller någon av dem — redan tidigare kände familjen eller om de blev bjudna i egenskap av följeslagare till Jesus framgår inte.

Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin."
(Joh 2:3)

Att vinet tog slut var, som tidigare förklarats, en präktig skandal. Man kan ana vilken panik som höll på att utbreda sig bland de ansvariga för bröllopet. I denna situation av förvirring och bestörtning bibehåller Maria ett föredömligt lugn. Sakligt och nästan lakoniskt framlägger hon situationen för Jesus: "De har inget vin".

Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än."

(Joh 2:4)

I den svenska översättningen kan Jesu svar till Maria låta bryskt och avvisande. Så är det emellertid inte i den grekiska grundtexten, som är svår att exakt överföra till vårt språk. En annan känd översättning lyder: "Vad vill du mig?" Jesu svar uttrycker inte något avståndstagande mot Maria utan snarare en markering att hans uppdrag — och därmed också det under som han strax ska utföra — har en djupare innebörd än att praktiskt lösa de problem som för tillfallet upptar omgivningens tankar.

"Min stund har inte kommit än", säger Jesus. Uttrycket "min stund" använder Jesus konsekvent om sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Detta och ingenting annat var hans egentliga kallelse.

Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er."
(Joh 2:5)

Det ligger en stark auktoritet i Marias befallning till tjänarna: "Gör det han säger åt er". Återigen får vi här en indikation på att Maria stod i en nära relation till bröllopsfamiljen och var välkänd i huset.

Detta kan emellertid inte vara hela förklaringen. Den fasta och trygga beslutsamhet med vilken Maria hänvisar tjänarna att lyda Jesus är också född ur en andlig auktoritet, en trons auktoritet. Maria hade inte kunnat säga detta om hon inte varit förvissad om att Jesus hade situationen under kontroll.

Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas
reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter.

(Joh 2:6)

Stenkärlen var avsedda för judarnas reningsceremonier. De hade alltså inte enbart en praktisk och hygienisk funktion utan var avsedda för de rituella tvagningar med andlig innebörd, som många var ytterst noga med.

Dessa stenkrukor spelar därför en mycket viktig symbolisk roll i texten. De står som representanter för hela det gamla förbundet.

Jesus sade: "Fyll kärlen med vatten",
och de fyllde dem till brädden.

(Joh 2:7)

Jesus befaller tjänarna att fylla krukorna med vatten, så som man många gånger tidigare hade gjort. I detta ligger en viktig poäng. Det nya som Jesus introducerar skapas inte från noll. Än mindre står det i motsatsställning till allt som Gud har gjort i det gamla förbundet. Tvärtom finns det här ett nära samband och en kontinuitet. Jesus bygger på det gamla förbundet och går sedan vidare. Han var inte kommen för att upphäva, utan för att fullborda.

Att tjänarna fyllde krukorna "till brädden" visar att de inte bara mekaniskt utförde sin plikt. Deras beteende antyder en ivrig förväntan. Anade de att något stort höll på att hända?

Sedan sade han: "ös upp och bär det till bröllops
värden", och det gjorde de.

(Joh 2:8)

Bröllopsvärden hade bland annat till uppgift att provsmaka all mat och dryck innan någonting serverades till gästerna. Utan hans klartecken och godkännande kunde tjänarna inte bära in något i brölllopssalen.

Kanske kan man här se en anspelning på det andliga ledarskapets uppgift och innebörd.

Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin.
Eftersom han inte visste varifrån det kom —
men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet
— ropade han på
brudgummen

(Joh 2:9)

Undret har skett. Vattnet har blivit till vin. Om man ser detta enbart som ett kemiskt mirakel eller en omtänksam insats i en pinsam belägenhet, så har man fullständigt missat djupdimensionen i händelsen.

Evangelisten Johannes skildrar hur Jesus nu kommer med det förbund som är förmer än stentavlor och reningar i vatten. Ur det gamla förbundet stiger han fram med ett nytt och fullkomligt förbund, ett förbund grundat på hans blod, som det röda vinet i Kana får avbilda, men också ett förbund som innebär att himmelrikets bröllopsfest är nära.

och sade: "Alla andra bjuder först på det
goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det
goda vinet ända till nu."

(Joh 2:10)

Denna vers har ofta vållat anstöt. Hade Jesus verkligen samvete att tillhandahålla mera vin till gäster som redan var berusade?

Andra däremot, som till övermått sjungit vinets lov, har i denna vers sökt en sanktion för att låta vinet få flöda ohejdat.

Men berättelsen om vinundret i Kana kan inte användas som slagträ i den moderna alkoholpolitiska debatten. Här handlar det om något helt annat: försoningen genom Kristi blod och himmelrikets bröllopsgemenskap mellan honom och hans folk. Ändå bör man tillägga att det faktiskt inte står att gästerna i Kana var berusade. Bröllopsvärden citerar ett ordspråk, dessutom i ett synnerligen omtumlande ögonblick. Tyngdpunkten ligger i den följande meningen: "Du har sparat det goda vinet ända till nu."

Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i
Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och
hans lärjungar trodde på honom.

(Joh 2:11)

Johannes använder genomgående benämningen "tecken" om Jesu under. Med detta vill han få bort allt spektakulärt kring undren. Jesus är sist av allt någon trollkonstnär som briljerar med sin förmåga att utföra det omöjliga. (Just detta var ju en av de frestelser som han så bestämt avvisade, Matt 4:5-7). De under som Jesus utför är aldrig några självändamål. De är "tecken", som pekar hän mot djupet i hans kallelse som Guds Son, Frälsare och Herre. Jesu under är under som underordnas det stora Undret.

Detta "tecken", vinundret i Kana, hade till uppgift att "uppenbara hans härlighet", den himmelska härlighet som han till det yttre hade avklätts och som nu bara kunde ses med trons ögon. Och för hans lärjungar blir detta "tecken" ett tecken som väcker tro.

Avslutningsvis ställer berättelsen om vinundret i Kana läsaren inför en ofrånkomlig fråga: VARFÖR DETTA ÖVERFLÖD? 600 liter vin var ju långt, långt mera än vad som behövdes vid festen.

Svaret finner vi, än en gång, i hemligheten att detta under handlar om så mycket mer än ett bröllop för länge sedan i staden Kana. Det är ett under med evig giltighet för Guds folk i alla tider: försoningens under, som leder till himlens under för dem som tror på honom.

Guds nåd som möter oss genom Jesu Kristi blod är överflödande och räcker för alla.

På frågan om varför Jesus kommer med en så överflödande mängd vin, svarar därför en av kyrkofäderna: "Vi dricker ännu av det vinet."

Erling Ivarsson Åke Danielsson


I arkivet Jesu samtal med Nikodemus Joh: 3:1-21

Ur boken "Han såg och trodde" ©Erling Ivarsson/Åke Danielsson, bearbetad för Bibelskolan av Sören Bolander


[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.