Den sjunde oasen 1 Petrus 1:13-17

 

Där hittar vi de döptas andra privilegium: BÖNEN

Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallt er är helig. Det står ju skrivet: Var heliga, ty jag är helig. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.

Ni säger Fader
   Petrus talar här om att ni säger Fader när ni åkallar honom. Om man sätter bönen som överskrift över detta avsnitt går det som ett ljussken genom varje ord. De tappar den kravkramp man kan känna vid den första genomläsningen, när man hör kärva ord om att bryta upp och vara helig och leva i gudsfruktan. Vi förstår när vi ber, hur vår himmelske Fader vill något nytt och spännande med våra liv. Vi smakar på sex huvudord i detta avsnitt.

1. Uppbrott
  Var beredda att bryta upp och håll er vakna.
Sluta upp med att sitta där och slötitta vid din TV eller dåsa bort i egotrippandets ensamhet. Kom! Följ med ! Slut upp i upptäckarfärden tillsammans med Guds vandringsfolk.Hör hur Fadern säger detta till dig: Var beredda att bryta upp! Håll er vakna! Ordagrant står det: ”Omgjordande ert sinnes länder”. I dopet har vi fått ett nytt sinne, ett nytt hjärta. Använd nu det som du fått i Guds tjänst. Varen nyktra, stod det i NT17. I det uttrycket ligger naturligtvis också detta att inte supa sig full. Då börjar lastbarheten, skriver Paulus (Ef 5:18). Man blir omtöcknad i hjärnan. Men ordet kanske bäst kan översättas: Var klarsynt. Låt dig inte hjärntvättas av maktmedia. Fyll inte ditt sinne med allt orent och smutsigt som flyger genom tiden. Använd ditt förstånd. Använd din tankekraft. Håll dig klar i hjärnan. (Jämför Ef 4:14).

2. Framtidshopp
  Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
  Ha din förankring i Jesus. Lev i bönen inför honom. Lyssna in hans ord. Detta kärleksförhållande till Jesus kastar ljus över så mycket i ditt liv. Du ser fram mot hans ankomst. Du får nya värderingar. Mycket av det du ansåg vara viktigt blir oviktigt och det som du struntade i får ett helt annat värde. Framtiden har fått ett ansikte: Jesus Kristus uppenbaras.
  När du ber, upptäcker du glädjen i att vara

3. Lydnadens barn
  Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.
  Bibeln säger att innan vi kom till tro på Jesus var vi slavar under våra begär. Vi var slavar under oss själva. Det är den värsta form av slaveri man kan tänka sig. Allt kretsar omkring mig själv. Jag vill bli uppskattad och stå i centrum.
  Den som vänder om till Jesus får en ny chef. Förut hade ni som chef de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Vi levde där, därför att vi var okunniga om Jesus. Dina begär styrde dig. Du trodde du var fri. Men du var det inte. Du var en slav.
  När jag vänder om till Jesus blir jag fri. Inte för att nu göra vad jag vill. Inte för att bli min egen chef. Jag blir fri att lyda en annan chef, Jesus Och jag är kallad till ett liv i lydnad för Jesus. Inte till ett liv där jag kan göra vad jag vill. Utan till ett liv där jag får göra som han vill. Och där hans vilja sker blir det på jorden precis som i himlen.

4. Ett helig liv
  
Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Var heliga, ty jag är helig.
  
Tappar jag bönen leder dessa ord mig till att bli både självkoncentrerad och rädd. Jag putsar och försöker och bekänner och känner mig alltmera dålig och smutsig och misslyckad.
  Det händer något när jag ber. Jag kommer inför den himmelska tronen. Tillsammans med de himmelska härskarorna tillber jag Honom som är helig, helig helig ... Han är hel, han är så full av skönhet och godhet och äkthet och kärlek och glädje och frid...Allt det jag själv saknar det har jag i honom.
  Och när jag hör hur han uppmanar mig att vara helig så ser jag ju också en kärleksinbjudan i detta. Jag får vara inför min Far. Jag präglas av den som jag är tillsammans med. Jag får likna Far. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Vilken svindeltanke! En kristen vill likna Far. Och just den far som Jesus gjort känd för oss. Han som letar sig fram till syndaren och letar rätt på den som gått vilse. Var fullkomlig! Var helig! Var helgjuten! Äkta! Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig (Luk 6:36). Vår Far har hjärta för de arma.
  En kristen är inte perfekt. Den perfekte är inriktad mot sig själv. En sådan människa kan bli mycket hjärtlös. En kristen behöver be om förlåtelse varje dag. Han hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Men vi har fått en modell för våra liv. Var heliga såsom jag är helig.

5. Fader
  
Om ni säger Fader när ni åkallar honom .... Vi kommer i bönen inför vår fader som är i himlen. Jag dröjer där i bönen inför honom och säger: Min käre himmelske far. Jag dröjer där, jag låter mig fyllas av glädje. Stannar i kärlek och tillbedjan. Jag kommer med åkallan, med ivrig bön.

 6. Gudsfruktan
 
Om jag är där i bön inför Far förstår jag fortsättningen av vers 17. Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar, utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.
  
Denne helige Gud är min Far. För Jesu skull får jag vara hans barn. Men det innebär inte att det kan bli något hejsvejsförhållande till Gud. Eller att man tar det lätt med hur man lever eller med orden om nåd och godhet. Guds kärlek brinner ju i de orden. Gud dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till personen. Han tar inte hänsyn till våra meriter eller våra titlar eller vilken position vi nått i samhället eller i kyrkan. Han dömer var och en efter hans gärningar, opartiskt och rättvist, "utan mannamån".
  Men vi vet att vi för Jesu skull får vara Guds barn. Vi hör ihop med Jesus. Han är vår broder och vi är hans medarvingar. Den som fått Jesu liv i sig vet att det är något inom honom som dras till honom. Precis som det som är i kompassen alltid drar nålen mot norr. Kärleken för samman. Den som fått evigheten i hjärtat han har sitt hemland i himlen. Han är en främling här på jorden.
  Det behöver inte betyda att han föraktar den här världen. Den är ju Guds värld och Guds skapelse. Han är här ungefär som en turist, som har lätt packning och med nyfikenhet och häpnad ser på Guds fagra riken på jorden. Men han vet att han inte får stanna här. Han är på väg. Han har pilgrimstonen i sig. Han går till paradis med sång.
  Han lever i gudsfruktan under den tid han vistas här. Det betyder inte att han är rädd för Gud men han är rädd för att komma bort från Gud. Han tar sig till vara för sådant som kan dra honom bort från Far, som han älskar.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse
(Ps 111:10, Ordspr 1:7)

Herrens fruktan är en livets källa
(Ordspr 14:27)

Grubbelfrågor:

    1. Börja med att säga Fader. Dröj där i stillhet. Bönen till Fadern ger ljus över varje ord. Du hör hur det sjunger en glädje bakom varje ord. Du hittar kärleksförhållandet.

    2. Tänk igenom vilken skillnad det blir om du läser orden i detta avsnitt utan bön eller med bön: Upprott, framtidshopp, lydnadens barn, ett heligt liv, Fader, gudsfruktan

    3. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9