Den fjortonde oasen 1 Petrus 2:11-12

Hur kristna lever i världen:

1. där övar vi oss att leva himmel på jorden.

Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud på den dag han kommer.

Förmaning
  
Mina kära, jag uppmanar er ...
  Petrus skriver ett kärleksbrev till sina medsyskon i Mindre Asien. När han kallar dem som han skriver till mina kära så brinner Jesu kärlek i de orden. Han förmedlar till dem, som inte sett Jesus, en Jesuskärlek som får dem att jubla i outsäglig himmelsk glädje (1:8).
  Om man älskar någon kan man både förmana och uppmuntra. Det grekiska ordet som här översätts med uppmanar är ett rikt ord. Det kan betyda både uppmana, förmana, uppmuntra, trösta, hjälpa. Vi behöver kanske lära oss att mycket mer koppla på Jesu kärlek i våra liv så att våra ord kan förmedla denna lyftkraft i våra medmänniskors liv!

”Jag är en gäst och främling” (Sv Ps 322)
   … er som bor här som främlingar ...
  
Den grekiska texten har precis som NT 17 "gäster och främlingar".
  Vi är gäster här på jorden. Vi är döpta att höra till Kristi rike (Joh 3:5, Kol 1:13). Vårt besök här på jorden är bara tillfälligt. Vi är gäster och turister med liten packning. "Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång.". Det betyder inte att jag föraktar den här världen. Den är ju Guds skapelse, som jag får leva i. Jag gläder mig över allt jag får vara med om och får se.
  Men vi är också främlingar här. Vi lever i exil. Vårt hemland är himlen (Fil 3:20). Som främlingar tillhör vi ”annorlundafolket”. Det har inom oss fötts in ett nytt liv som gör oss obegripliga för världen. "O liv som blev tänt i kristtrognas bröst dig har världen ej känt." (Sv Ps 258:1)
  
Är man annorlunda är man föremål för kritiska blickar. Människor omkring oss ser på oss, iakttar oss, lägger märke till vad vi säger och gör. En av farorna med att leva i ett land som inte är ditt eget är att du blir naturaliserad. Tappar kontakter med ditt verkliga hemland.
  Den faran finns för oss kristna. Vi blir bofasta här. Vi glömmer pilgrimssången. Vi tappar kontakten med våra himmelska släktingar, "Herrens trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran". dem som vi har körsång tillsammans med i varje nattvardsmässa.
  Man går inte längre och gnolar på tonen från himlen. Man tappar bort de himmelska resurserna, de som vi behövde för att kunna leva här på jorden. Därför förmanar och uppmuntrar oss Petrus till två ting:

 1. Att akta oss för något: Inbördeskrig!
 2. Att akta på något: Att ha ett gott uppförande!

  Det är något vi säger nej till och något vi säger ja till. Om detta talar vers 11 och 12.

Varning för inbördeskrig!
  ... att akta er för köttets begär, som för krig mot själen (2:11)
.
  Köttet
- det är mitt stora, stackars, lilla, duktiga, ömtåliga JAG. Jag står i centrum. Jag vill ha. Jag vill bli tillfredsställd, jag vill förverkliga MIG.
  Där köttet blir herre utbryter det inbördeskrig. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan gör det ni vill. (Läs Gal 5:17-21)
  Köttet för strid mot själen, mot det som är en människas centrum, där alla hennes krafter samlas. En inre strid mot hennes känslor, vilja, tankar, minnen.
  Köttet kan ha många bundsförvanter som kommer utifrån. De släpps in genom våra ögon och våra öron. Ska vi akta oss för köttets begär måste vi vara noga med vad vi släpper in i våra liv och vad vi fyller oss med.

Gott uppförande!
  Vi ska inte bara akta oss för något. Vi ska också akta på något. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.
  
För en god vandel, säger NT17. Ordet väl och ordet god har en stor tyngd. Kalos, står det på grekiska. Det betonar det synligt goda, det vackra och det sköna, som ses och direkt erkänns som gott av andra. ...
  
bland hedningarna ... Så kallas de som inte känner Gud och vill lyda hans evangelium

Andliga kollisioner.
  När himmelrikets medborgare hamnar mitt i en hednisk omgivning kan det bli andliga kollisioner. När kylan utifrån möter värmen blir det urladdningar, stormar. Hedningarna möter sådana som har helt andra värderingar och ett helt annat mål för sitt liv.
  Utifrån deras egna värderingar är dessa kristna människor onda människor. De säger att ni är onda människor ... (Förbrytare enligt Folkbibeln. Illgärningsmän enligt NT17).
  Varför då? De bryter ju släktbanden. De har ett underligt sätt att behandla slavarna. De vill t.o.m. frige dem. Detta irriterar dem. De gör allt för att stoppa dessa kristna påhitt. De kristna blir förtalade, kritiserade, de får möta glåpord och smädelser, hotelser och misshandel. Ju mer sådant de får vara med om desto mer måste de lägga vinn om att uppföra sig väl.

Ljus föder lovsång
  När kristna uppför sig väl kan det hända att dessa hedningar ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Ordet se betyder här att de observerar, de betraktar, de reflekterar. De ser och de tänker igenom vad det är som de ser.
  Jesus säger i Bergspredikan: På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen (Matt 5:16). En kristens liv bland hedningarna skall vara höjt över allt klander. Deras liv skall göra dem som inte tror nyfikna. När de ser hur de kristna lever skall de säga: Ja, det är så jag egentligen skulle vilja leva. Vad är det de har, som jag saknar? Resultatet blir att de prisar Gud på den dag han kommer. Den dag han kommer kan syfta på den yttersta dagen då alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud Fadern till ära (Fil 2:11).Det kan också syfta på den dag då han ställer sig i deras väg och låter dem ana sin enorma kärlek till dem.

Bundsförvanter.
  Den kristne har i denna strid tre bundsförvanter: Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi är döpta till att höra ihop med dessa mäktiga bundsförvanter.
  Fadern, vill tala in sina kärleksord i oss. Hans ord är ljusord i vårt mörker (Psalt 119: 130). De är kraftord i vår instängdhet (Rom 1:16).
Kärleksord just till dig: Du är
  Sonen vill att vi ständigt på nytt kommer till honom med skräpet som vill fylla oss. Han vill förlåta, befria, läka, rena.
  Den Helige Ande vill vara vår Hjälpare, som vi kallar på för att stå vid vår sida i stridens hetta. Ja, denna strid klarar vi inte utan hjälp. (Se Gal 5:18, Rom 8:1-11)

Kom helige Ande!

Grubbelfrågor:

  1. Kan du förmana?
  2. Kan du ta emot förmaning?
  3. Varför är vi gäster och främlingar på jorden?
  4. Har du varit med om inbördeskrig i ditt liv? Beskriv vad som hände.
  5. Uppför du dig väl? (Tyst rannsakan).
  6. Hur uppstår andliga kollisioner?
  7. Hur kan jobbigheter förvandlas till lovsånger?
  8. Vilka är din bästa bundsförvanter?
  9. Stanna till vid oasen. Drick, vila. Plaska dina trötta fötter i vattnet.

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com
Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9

Gal 5:17-21
Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill.
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier,
maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

Rom 8:1-11
Ett andligt liv i frihet
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.
Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.
Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade.
Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.
Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det.
De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud.
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.
Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten.
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.